Izbori za općinsko Vijeće općine Saborsko održat će se 3. travnja 2011.

Donesena je Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Korčule te članove Općinskog vijeća Općine Hum na Sutli, Općinskog vijeća Općine Klenovnik i Općinskog vijeća Općine Saborsko.

Naime, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 3. veljače 2011. godine raspustila predstavnička tijela navedenih lokalnih jedinica, a sukladno Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ukoliko je mandat članovima predstavničkog tijela prestao uslijed raspuštanja predstavničkog tijela, prijevremeni izbori imaju se održati u roku od 60 dana od dana raspuštanja.

Vlada Republike Hrvatske 03. ožujka 2011.

http://www.izbori.hr/izbori/dip.nsf/wi?OpenForm

Read More

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO
REPUBLIKE HRVATSKE

KLASA: 013-06/11-03/01
URBROJ: 507-11-01
Zagreb, 3. ožujka 2011.
Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 44/05 –
pročišćeni tekst i 109/07 – dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske
propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ LS I

REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA
ZA PROVEDBU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA ČLANOVE
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KORČULE,
ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE HUM NA SUTLI,
ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KLENOVNIK I
ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SABORSKO
1. Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o raspisivanju prijevremenih
izbora za članove Gradskog vijeća Grada Korčule, članove Općinskog vijeća Općine Hum na
Sutli, članove Općinskog vijeća Općine Klenovnik i članove Općinskog vijeća Općine
Saborsko. Odluka Vlade Republike Hrvatske stupa na snagu 3. ožujka 2011.
Izbori će se održati u nedjelju 3. travnja 2011.
2. Rokovi teku od
4. ožujka 2011. u 00:00 sati.
3. Prijedlozi lista kandidata za izbor članova predstavničkog tijela moraju biti
zaprimljeni (prispjeti) nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 12 dana od dana
raspisivanja izbora, dakle
15. ožujka 2011. do 24:00 sata
/ članak 18. stavak 1. Zakona /.
4. Nadležno izborno povjerenstvo sastavit će i u javnim glasilima objaviti sve
pravovaljano predložene liste kandidata za izbor članova predstavničkog tijela kao i zbirnu
listu, u roku 48 sati od isteka roka za kandidiranje, dakle

17. ožujka 2011. do 24:00 sata
/ članak 20. Zakona /.
5. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje
zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle do
1. travnja 2011. do 24:00 sata
/ članak 22. stavak 2. Zakona /.
6. Zabrana izborne promidžbe /izborna šutnja/, kao i objavljivanja privremenih
rezultata ili procjena rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja
izbora kao i na dan održavanja izbora do zaključno 19 sati, dakle od
2. travnja 2011. u 00:00 sati do
3. travnja 2011. u 19:00 sati
/ članak 24. stavak 1. Zakona /.
7. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i
dostaviti njihova imena nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije osam dana prije dana
održavanja izbora, dakle
25. ožujka 2011. do 24:00 sata
/ članak 36. stavak 3. Zakona /.
Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju nadležnom izbornom
povjerenstvu, nadležno izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora.
/ članak 36. stavak 3. Zakona /.
8. Nadležno izborno povjerenstvo mora imenovati članove i zamjenike
članova biračkih odbora najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora za članove
predstavničkih tijela, dakle
28. ožujka 2011. do 24:00 sata.
/ članak 36. stavak 6. Zakona /.
9. Nadležno izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta odreñena, s
naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije osam
dana prije dana održavanja izbora, dakle
25. ožujka 2011. do 24:00 sata
/ članak 37. stavak 2. Zakona /.
10. Glasovanje traje neprekidno
3. travnja 2011. od 7:00 do 19:00 sati
Biračko mjesto se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom
mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19:00 sati.
/ članak 43. stavak 1. Zakona /.

11. Birački odbor mora u što kraćem roku dostaviti zapisnik o svom radu s
ostalim izbornim materijalom nadležnom izbornom povjerenstvu a najkasnije u roku 12 sati
od zatvaranja biračkog mjesta, dakle
4. travnja 2011. do 7:00 sati.
/ članak 49. Zakona /.
12. Nadležno izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim
mjestima na svom području najkasnije u roku 24 sata od zatvaranja birališta, dakle
4. travnja 2011. do 19:00 sati.
/ članak 50. stavak 1. Zakona /.
13. Kad nadležno izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja odmah će
objaviti rezultate izbora sukladno zapisniku o radu izbornog povjerenstva.
/ članak 53. Zakona /.
14. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članaka 55. do
62. Zakona
15. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u „Narodnim
novinama“.

PREDSJEDNIK
Branko Hrvatin, dipl. iur., v.r

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO
REPUBLIKE HRVATSKE

KLASA: 013-06/11-03/02
URBROJ: 507-11-01
Zagreb, 3. ožujka 2011.
Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 44/05 – pročišćeni tekst
i 109/07 – dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske donosi

OBVEZATNE UPUTE BROJ LS II

O OBRASCIMA ZA PROVEDBU PRIJEVREMENIH IZBORA
ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA KORČULE,
ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE HUM NA SUTLI,
ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KLENOVNIK I
ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SABORSKO

1. U pripremi i provedbi prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada
Korčule, članove Općinskog vijeća Općine Hum na Sutli, članove Općinskog vijeća Općine
Klenovnik i članove Općinskog vijeća Općine Saborsko raspisanih Odlukom Vlade Republike
Hrvatske od 3. ožujka 2011. primjenjivati će se:
Obvezatne upute LS II o obrascima za provoñenje izbora za članove predstavničkih
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od 15. travnja 2009. („Narodne novine“,
broj 46/09).
2. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u „Narodnim novinama“.

PREDSJEDNIK
Branko Hrvatin, dipl. iur., v.r

 


697 pogleda