Biračko mjesto će biti u školi

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

O P Ć I N A   S A B O R S K O

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Klasa: 013-03/11-01/10

Urbroj:2133/15-03-11-1                                                    
Plaški,25.ožujak 2011.                                                                    

Na temelju čl. 33. podstavak 3. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne  Novine, br. 44/05.- pročišćeni tekst I 109/07.), Općinsko izborno Povjerenstvo za OPĆINU SABORSKO nadnevka 25. 03. 2011. godine donosi:

R  J   E  Š  E  N J  E

O ODREĐIVANJU BIRAČKOG MJESTA

Read More

Na prijevremenim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Saborsko koji će se održati 03. travnja 2011. godine u OPĆINI SABORSKO određuje se slijedeće biračko mjesto:

1.    Biračko mjesto broj 1. u OSNOVNOJ ŠKOLI PLAŠKI, PODRUČNA ŠKOLA SABORSKO na adresi CENTAR 54 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u:

SABORSKO, LIČKA JESENICA, BLATA I BEGOVAC.

U Saborskom, 25. ožujak 2011. godine

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE SABORSKO
Predsjednik:
Slavko Šušnjić, v.r.

 

773 pogleda