Natječaj

Na temelju Odluke Klasa:021-05/11-01/02, Urbroj;2133/15-02-11-13, o prodaji osnovnog sredstvaJUO Općine Saborsko iz Saborskog, Senj 44 objavljuje

N A T J E Č A J

za prodaju radnog stroja IMT 560 prikupljanjem pismenih ponuda

I

Predmet prodaje je radni stroj IMT 560, koji se prodaje po načelu viđeno – kupljeno, bez uvažavanja naknadnih reklamacija, a najniža ponuđena cijena ne može biti niža od 10.000,00 kunama.

II

Stroj se može razgledati svaki radni dan od 09.05.2011. do 16.05.2011. godine u vremenu od 9 do 12 sati.

III

Ponude s punim nazivom i adresom ponuditelja dostavljaju se zaključno do četvrtka 12.05.2011. godine u zatvorenoj omotnici na adresu:

Općina Saborsko

JUO

47306 Saborsko

Senj 44

s naznakom „PONUDA ZA NATJEČAJ ZA PRODAJU RADNOG STROJA – NE OTVARATI“

pobliže informacije mogu se dobiti od g. Vladimira Božičević na telefon 047/801 – 602 ili mobitel 099/2121 -072.

IV

Prednost pri kupnji imaju ponuditelji s najviše ponuđenom kupoprodajnom cijenom i uplatom iste prije preuzimanja stroja, jer se primopredaja kupljenog stroja ne može ostvariti prije uplate punog iznosa ugovorene kupoprodajne cijene na žiro račun Općine Saborsko.

V

O rezultatima izbora najpovoljnije ponude sudionici će biti obaviješteni pismenim ili usmenim putem, a prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu i/ili ponoviti natječaj.

OPĆINA SABORSKO

JUO

837 pogleda