Rezultati izbora za članove Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Saborsko

R E P U B L I K A    H R V A T S K A
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE SABORSKO
KLASA: 013-03/11-0151
URBROJ: 2133/15-03/04-11-1
Saborsko, 11. 07. 2011.

Na temelju članka 33., članka 52. i članka 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« br. 44/05 – pročišćeni tekst i 109/07) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Saborsko utvrđuje i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA SRPSKE
NACIONALNE MANJINE U OPĆINI SABORSKO

I.      Broj birača srpske nacionalne manjine
upisanih u popis birača za Općinu Saborsko                321

II.    Nevažećim utvrđeno glasačkih listića                     1

III.    Broj glasova koje je dobio svaki kandidat

1.    Nikola Grba, Lička Jesenica, Lička Jesenica 164            64
2.    Nikola Grba, Lička Jesenica, Lička Jesenica 164A        60
3.    Đurađ Jovetić                            57
4.    Milan Jovetić                                61
5.    Đorđe Momčilović                            58
6.    Milan Momčilović                            58
7.    Ignjatija Ogrizović                            57
8.    Željko Ogrizović                            60
9.    Nikola Opsenica                            59
10.    Dušanka Vukelić                            58

IV.    Kandidati koji su izabrani u vijeće srpske nacionalne manjine
u Općini Saborsko

1.    Nikola Grba, Lička Jesenica, Lička Jesenica 164
2.    Nikola Grba, Lička Jesenica, Lička Jesenica 164A
3.    Đurađ Jovetić
4.    Milan Jovetić
5.    Đorđe Momčilović
6.    Milan Momčilović
7.    Ignjatija Ogrizović
8.    Željko Ogrizović
9.    Nikola Opsenica
10.    Dušanka Vukelić

U Saborskom, 11. srpnja 2011. godine

Predsjednik

Tomislav Špehar, dipl. iur.

816 pogleda