Javni natječaj

Na temelju članka 35. Stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08,38/09 i 153/09), članka 18. Statuta Općine Saborsko („Glasnik Karlovačke županije“ 28/09) i Odluke Općinskog vijeća Općine Saborsko Klasa: 021-05/11-01/07, Urbroj:2133/15-01/11-6 od 08.07.2011.godine , Načelnica OpćineSaborsko dana 16. kolovoza 2011.godine raspisuje

 

J A V N IN A T J E Č A J

za prodaju nekretnine k.č.br.3833, 3841 i 3842 K.O. Lička Jesenica

Read More

1.Predmet prodaje je nekretnina k.č.br. 3833, 3841 i 3842 površine3.663 m², koje se ne prodaju pojedinačno.

2.Početna kupoprodajna cijena utvrđuje se u iznosu od 75,00 kn za 1 m² zemljišta, odnosno u ukupnom iznosu od 274.725,00 kuna.

3.Navedena nekretnina namijenjena je isključivo da se na istoj mogu izgraditi sadržaji vezani uz ugostiteljske, turističke ili rekreacijske sadržaje i biti će prodana isključivo pod uvjetom da se kupac ugovorom obveže da će ispuniti ovaj uvjet.

4.Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju Zakonom propisane pretpostavke za stjecanje prava vlasništva nekretnina.

5.Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Saborsko, 47306 Saborsko, Senj 44, s naznakom „Ponuda za kupnju nekretnina“

Ponuda mora sadržavati:

Ime i prezime; naziv, ponuditelja, točnu adresu, OIB,

Oznaku nekretnine,

Ponuđenu cijenu,

Izjavu o prihvaćanju uvjeta iz natječaja, (ovjerenu od javnog bilježnika),

Punomoć za zastupanje ako ponuditelja zastupa opunomoćenik.

6.Natječaj je valjan ako pristigne makar i samo jedna valjana ponuda. Nepravodobne ili nepotpune ponude odbacuju se kao nevaljane.

7.Rok za dostavu ponude je 26.08.2011.godine.

8.O rezultatima natječaja svi će ponuditelji biti obaviješteni u roku od 8 dana nakon isteka roka za dostavu ponuda.

9.U roku od 30 dana od kada je ponuditelju dostavljena Odluka o zboru najpovoljnijeg ponuditelja, s ponuditeljem čija je ponuda prihvaćena sklopit će se kupoprodajniugovor po načelu viđeno – kupljeno čime se isključuju svi naknadni prigovori kupca.

10.Općina Saborsko pridržava pravo:

Poništiti natječaj sve do sklapanja kupoprodajnog ugovora,

Odbiti sve ponude,

Tražiti dodatna pojašnjenja, odnosno dopunu valjane ponude,

Organizirati usmeno javno nadmetanje između ponuditelja čije su ponude ocijenjene ka jednako vrijedne,

Sve to bez ikakvih obveza ili odgovornosti prema ponuditeljima.

11.Ovaj natječaj bit će obavljen na Oglasnoj ploči Općine Saborsko i na web stranici Općine Saborsko u razdoblju od 16.08.2011.godine do 26.08.2011.godine.

 

 

OPĆINA SABORSKO

NAČELNICA

v.r. Đurđica Špehar

 

 

 

669 pogleda