Javni natječaj

Na temelju članka 35. Stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08,38/09 i 153/09), članka 18. Statuta Općine Saborsko („Glasnik Karlovačke županije“ 28/09) i Odluke Općinskog vijeća Općine Saborsko Klasa: 021-05/11-01/07, Urbroj:2133/15-01/11-6 od 08.07.2011.godine , Načelnica Općine  Saborsko dana 16. kolovoza 2011.godine raspisuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za prodaju nekretnine k.č.br.3833, 3841 i 3842  K.O. Lička Jesenica

1.      Predmet prodaje je nekretnina k.č.br. 3833, 3841 i 3842 površine  3.663 m², koje se ne prodaju pojedinačno.

2.      Početna kupoprodajna cijena utvrđuje se u iznosu od 75,00 kn za 1 m² zemljišta, odnosno u ukupnom iznosu od 274.725,00 kuna.

3.      Navedena nekretnina namijenjena je isključivo da se na istoj mogu izgraditi sadržaji vezani uz ugostiteljske, turističke ili rekreacijske sadržaje i biti će prodana isključivo pod uvjetom da se kupac ugovorom obveže da će ispuniti ovaj uvjet.

4.      Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju Zakonom propisane pretpostavke za stjecanje prava vlasništva nekretnina.

5.      Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Saborsko, 47306 Saborsko, Senj 44, s naznakom „Ponuda za kupnju nekretnina“

Ponuda mora sadržavati:

–          Ime i prezime; naziv, ponuditelja, točnu adresu, OIB,

–          Oznaku nekretnine,

–          Ponuđenu cijenu,

–          Izjavu o prihvaćanju uvjeta iz natječaja, (ovjerenu od javnog bilježnika),

–          Punomoć za zastupanje ako ponuditelja zastupa opunomoćenik.

6.      Natječaj je valjan ako pristigne makar i samo jedna valjana ponuda. Nepravodobne ili nepotpune ponude odbacuju se kao nevaljane.

7.      Rok za dostavu ponude je 26.08.2011.godine.

8.      O rezultatima natječaja svi će ponuditelji biti obaviješteni u roku od 8 dana nakon isteka roka za dostavu ponuda.

9.      U roku od 30 dana od kada je ponuditelju dostavljena Odluka o zboru najpovoljnijeg ponuditelja, s ponuditeljem čija je ponuda prihvaćena sklopit će se kupoprodajni  ugovor po načelu viđeno – kupljeno čime se isključuju svi naknadni prigovori kupca.

10.  Općina Saborsko pridržava pravo:

–          Poništiti natječaj sve do sklapanja kupoprodajnog ugovora,

–          Odbiti sve ponude,

–          Tražiti dodatna pojašnjenja, odnosno dopunu valjane ponude,

–          Organizirati usmeno javno nadmetanje između ponuditelja čije su ponude ocijenjene ka jednako vrijedne,

–          Sve to bez ikakvih obveza ili odgovornosti prema ponuditeljima.

11.  Ovaj natječaj bit će obavljen na Oglasnoj ploči Općine Saborsko i na web stranici Općine Saborsko u razdoblju od 16.08.2011.godine do 26.08.2011.godine.

 

OPĆINA SABORSKO

NAČELNICA

v.r. Đurđica Špehar

799 pogleda