Ponovni javni natječaj

P O N O V N I        J A V N I          N A T J E Č A J

za prodaju nekretnine k.č.br.3833, 3841 i 3842 K.O. Lička Jesenica

1.Predmet prodaje je nekretnina k.č.br. 3833, 3841 i 3842 površine 3.663 m², koje se ne prodaju pojedinačno.

2.  Početna kupoprodajna cijena utvrđuje se u iznosu od 75,00 kn za 1 m² zemljišta, odnosno u ukupnom iznosu od 274.725,00 kuna.

Navedena nekretnina namijenjena je isključivo da se na istoj mogu izgraditi sadržaji vezani uz ugostiteljske, turističke ili rekreacijske sadržaje i biti će prodana isključivo pod uvjetom da se kupac ugovorom obveže da će ispuniti ovaj uvjet.

4.   Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju Zakonom propisane pretpostavke za stjecanje prava vlasništva nekretnina.

5.   Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Saborsko, 47306 Saborsko, Senj 44, s naznakom „Ponuda za kupnju nekretnina“

Ponuda mora sadržavati:

– Ime i prezime; naziv, ponuditelja, točnu adresu, OIB,

– Oznaku nekretnine,

– Ponuđenu cijenu,

– Izjavu o prihvaćanju uvjeta iz natječaja, (ovjerenu od javnog bilježnika),

– Punomoć za zastupanje ako ponuditelja zastupa opunomoćenik.

6.   Natječaj je valjan ako pristigne makar i samo jedna valjana ponuda. Nepravodobne ili nepotpune ponude odbacuju se kao nevaljane.

7.   Rok za dostavu ponude je 15.11.2011.godine.

8.   O rezultatima natječaja svi će ponuditelji biti obaviješteni u roku od 8 dana nakon isteka roka za dostavu ponuda.

9.   U roku od 30 dana od kada je ponuditelju dostavljena Odluka o zboru najpovoljnijeg ponuditelja, s ponuditeljem čija je ponuda prihvaćena sklopit će se kupoprodajni ugovor po načelu viđeno – kupljeno čime se isključuju svi naknadni prigovori kupca.

10. Općina Saborsko pridržava pravo:

– Poništiti natječaj sve do sklapanja kupoprodajnog ugovora,

– Odbiti sve ponude,

– Tražiti dodatna pojašnjenja, odnosno dopunu valjane ponude,

– Organizirati usmeno javno nadmetanje između ponuditelja čije su ponude ocijenjene ka jednako vrijedne,

– Sve to bez ikakvih obveza ili odgovornosti prema ponuditeljima.

11. Ovaj natječaj bit će obavljen na Oglasnoj ploči Općine Saborsko i na web stranici Općine Saborsko u razdoblju od 27.10.2011.godine do 15.11.2011.godine.

OPĆINA SABORSKO

NAČELNICA

v.r. Đurđica Špehar

Klasa:022-06/11-01/07

Urbroj:2133/15-03/04-11-1

685 pogleda