Održana 4. sjednica općinskog vijeća Općine Saborsko

Dans je u vijećnici općine Saborsko održana 4. sjednica Općinskoga vijeća Općine Saborsko. Sjednici su prisustvovali svi vijećnici, načelnica Općine Đurđica Špehar, zamjenik načelnice Nikola Grba, pročelnik JUO-a Vlado Božičević i tajnica Sanja Špehar koja je vodila zapisnik.

Načelnica je na ovoj sjednici, Vijeću, podnijela izvješće o radu za 2011. godinu. Donešena je odluka o novoj cijeni odvoza komunalnog otpada i to: umjesto dosadašnje jedinstvene cijene od 25 kn po kućanstvu, ubuduće će se naplaćivati 20kn po kući u kojoj živi samo jedan član (samac) , a za kuće s više članova 20kn start + 2kn po svakom slijedećem članu kućanstva. Četveročlana obitelj bi tako, po ovoj odluci, plaćala 26kn mjesečno.

Donešena je također i odluka o kupnji novog službenog vozila (niže klase) za potrebe Općine Saborsko jer su se do sad djelatnici općine koristili uglavnom svojim osobnim autima u svrhe službenih putovanja, jer je postojeće vozilo bilo potrebno za lokalne potrebe, za što su im isplaćivani putni troškovi, a na ovaj način će se ta sredstva usmjeriti  na otplatu novog službenog vozila koje će se ubuduće koristiti za službene potrebe. Postojeće vozilo koje ima Općina odnosno Komunalno poduzeće je u derutnom stanju i planira se njegova prodaja i eventualna kupnja Niva-Lade za potrebe komunalnog poduzeća.

 

 

IZVJEŠĆE O RADU NAČELNICE

OPĆINE SABORSKO

ZA 2011 GOD.

Saborsko ,15.12. 2011.god

Načelnica

Đurđica Špehar

 

Temeljem članka Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj )samoupravi(”Narodne novine”broj 129/
05,107/07.125/08 i 36/09) i članka Statuta općine Saborsko(” Glasnik Karlovačke županije”br 28/09′)
načelnica općine Saborsko podnosi

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2011GOD.

Poštovani predsjedniče vijeća,vijećnici kao i stanovnici općine Saborsko,danas podnosim

izvješće o dosadašnjem radu, za ovu 2011god.

Kao načelnica u proteklom periodu obavljala sam poslove u okviru svoje
nadležnosti,predlagala i pripremala opće akte i predlagala ih vama kao vijeću,donosila sam
odluke koje su u nadležnosti načelnice. Aktivno sam sudjelovala kao koordinator između
Civilnog sektora na našem području i općine, predstavljala našu općinu, kao i obavljala niz
drugih poslova koje su u nadležnosti Jedinice lokalne samouprave,smatram da na dobar
način s obzirom na naša skromna financijska sredstva .

Više nema Poglavarstva općine,tako da moj ured načelnice činimo moja dva zamjenika i
ja,oko svih pitanja i rada se uglavnom svakodnevno s njima konzultiram,a prema potrebi i
sa ostalom svojom stručnom službom i pojedinim Odborima.

Ova godina nam je bila iznimno teška,jer s obzirom na sveukupnu globalnu krizu mi smo
imali i našu lokalnu ,zbog ne donošenja proračuna. Zahvaljujući petorici vijećnika prošlog
saziva vijeća koji su svoje privatne interese stavili iznad onih za opće dobro,za što su se
kod polaganja prisege i preuzimanja te funkcije obvezali, ali zakletvu nisu održali. Nakon
njihovog bojkotiranja vijeća i ne dolaska na ista zakazana,nakon različitih prijetnji,upozorenja
i sačekivanja po raznim dijelovima općine a nakon kontakta i sa našom Županijom,zaključila
sam da je bolje i jeftinije nam raspisati ponovne izbore za općinsko vijeće,nego ponovno
nekoga ”potkupljivati na ovaj ili onaj način”,mislim da nam je toga bilo dosta u proteklim
razdobljima i da svako svoje funkcije mora obavljati odgovorno i za opće dobro. Nakon
odluke o privremenom financiranju,dobili smo povjerenika vlade RH u 2. mjesecu a 03.04.
imali smo Izvanredne izbore za nove vijećnike,gdje je narod rekao svoje i vijećnici koji su
bojkotirali rad općine više nisu u vijeću. Žalosno je to što taj njihov ”hir” je općinski proračun
stajao 90 000kn,umjesto da se je taj novac uložio u neki projekt i razvoj općine.

Imali smo u 7.mj izbor za predstavnike lokalnih i županijskih predstavnika za manjine,koji su općinski
proračun stajali 70 000kn,što je općina participirala u 50% iznosu. Vijeće SNM po prvi puta ,u
Saborskom, održano je 01.08.2011god. Osobno smatram da taj trošak nije bio potreban, kao ni još
jedno vijeće pored redovnog jer je u njemu zadovoljena brojčano nacionalna manjina,ali oni su
se odlučili za izbore, novac se troši na izbore i vijećnike a ne opet na neki projekt i razvoj općine.
Manjine su nato imale zakonsko pravo a na njima je da vidimo koliko će ta sredstva i mogućnost
opravdati,do dana današnjeg nikakva sredstva pomoći općina nije dobila od strane istih,a zna se
da mi ulažemo naša skromna financijska sredstva na području cijele naše općine ne gledajući ko
je što. Nedavno,03.12. održani su u općini i Parlamentarni izbori . Ovdje moram spomenuti da
nismo zadovoljni sa Povjerenstvom za izbore,za koje smo već u dva navrata upućivali dopise da se
uvrsti barem jedna osoba iz naše općine,ali nažalost to nam se do danas nije uvažilo,tako da smo
vjerojatno jedina općina koja u povjerenstvu za općinske izbore,nema svojih općinskih predstavnika.
Tu ću naglasiti da niko ne spori stručnu naobrazbu istih ali nama u općini stvara velike komplikacije i
pomutnju kod kandidata,jer svi smatraju da je to naša dužnost a ne zadaci Izbornog povjerenstva.

Također smo u 04.mj nakon niza testiranja i edukacija u općini imali popis stanovnika,koji je
protekao u redu.

U suradnji sa HZZom i ove godine smo zaposlili petero ljudi kroz program Javnih radova, preko
našeg Komunalnog poduzeća Sabkom d.o.o,čiju plaću sufinanciramo u iznosu od 15%,mišljenja
sam da je bolje da ljudi rade nego da primaju socijalne pomoći. Jedna gospođa se je zaposlila kroz
Program pomoći starijim i nemoćnima na šest mjeseci,također uz naše sufinanciranje od 15%. Ovdje
moram nadodati da smo imali mogućnost i većeg zapošljavanja kroz ovaj program ali se stanovnici ne
prijavljuju na Zavod za zapošljavanje,pa nemamo koga zaposliti.

Konstantno se surađuje sa Državnim odvjetništvom RH –Uredom za suzbijanjem korupcije i
organiziranog kriminala radi rasvjetljavanja pojedinih prijašnjih nejasnoća i rada,jer kako nismo imali
primopredaju vlasti,moramo niz stvari nažalost dokazivati sudskim putem. Vodimo i nekoliko sudskih
sporova,oko našeg vodovoda je jedan. Dobili smo sudskim putem Rješenje o raskidu ugovora sa
dotičnim vlasnikom poslovnog prostora u zgradi općine,koji se ne želi nakon raskida ugovora iseliti i
njegovo iseljenje,ali nakon uložene žalbe još uvijek čekamo konačnu presudu. Uspjeli smo dokazati
da je isti dotični gospodin priključen na općinsko ele. brojilo i isključiti ga,nakon čega su uslijedile mi
prijetnje i uvrede ,što sam i kazneno prijavila u MUP.

U 1.mj nagodila sam se sa Državnim odvjetništvom vezano za ne dozvoljenu eksploataciju pijeska
i platila kaznu vlastitim sredstvima. Svi znamo da je to bilo u najboljoj namjeri i da su se nasuli
općinski putovi a onom ko me je prijavio neka ide na čast. Općinski putovi su donekle obnovljeni a
da imamo sredstava bili bi i bolji.

Potpisala sam sporazum za pristupanje našeg DVD Saborsko u Područnu vatrogasnu zajednicu
grada Ogulina,gdje je naše malo vatrogasno društvo priključeno sa svima ostalima,gdje i pripada.
Jako sam zadovoljna njihovim radom tokom godine,jer su spriječili niz požara koji bi se uvelike
razbuktali da nije bilo njihove pravovremene dojave i akcije. Ove godine smo imali sa požarom ružnih
iskustava,kako od gašenja klasičnih šumskih tako do gašenja zapaljenog vagona na pruzi u Ličkoj
Jesenici do izgorenog krovišta na željezničkoj postaji Blata. Aktivno smo se angažirali na vježbanje i

pripremu za polaganje vatrogasnih ispita ,koje je položilo 25 kandidata ,nadam se da će tokom
sljedeće godine biti ih još više osposobljeno. Naše osnovano DVD opravdava svaku kunu uloženu u
njih,jer su uz mala sredstva koja smo im izdvojili iz proračuna,raznim donacijama uspjeli prikupiti
donekle potrebnu vatrogasnu opremu,u samo godinu dana njihovog postojanja.

U 6.mj održana je druga sjednica Stožera za ZIS osnovanog prošle godine. Sjednici je nazočilo
izaslanstvo DUZS na čelu sa ravnateljem Damirom Trutom,zamjenicima,župan,dožupan kao i naši
aktivni mještani iz Stožera za ZIS općine Saborsko. Ovom prilikom je DUZS poklonila vatrogasnu
opremu našem DVDu u vrijednosti oko 35 000kn,obećali su nam i prijeko potrebnu cisternu,radi
opskrbe vodom područja općine bez vodovoda,ali nažalost nismo je do danas dobili,radimo i dalje na
tome,a trenutno plaćamo DVD Plaški dopremu vode u naselje Blata.

Od donacija,spomenuti ću one u PŠ Saborsko u 05.mj od PD Kapela i X gimnazije i CZKIO
Susedgrad,kojom smo opremili mali informatički kabinet našoj djeci u PŠ Saborsko i malu priručnu
knjižnicu. Općina je školu oslobodila ovu godinu komunalnih naknada u vrijednosti 12 000kn,a oni
nama za uzvrat daju prostor za proslave ,karmine i slično besplatno našim stanovnicima.

Hvale vrijedna donacija od 8 000 eura je ona od UNDPa,našoj ambulanti Saborsko,čime je ambulanta
dobila novi EKG uređaj i inhalator,zahvaljujući DZ Ogulin i veleposlanstvu Japana u RH.

Imamo jako dobru suradnju,što ne znači da ne može biti još i bolja,sa našim udrugama,koje su se
javile na naš raspisan natječaj i dobila određeni dio sredstava iz proračuna općine,čime su napravili
niz događanja u našoj općini. Tako smo imali takmičenje HVIDRE na nivou županije,biciklijadu
povodom Oluje,malonogometni turnir povodom Oluje,ženske sportske igre,postavljene su nove
ploče na mjesta prošlogodišnjih devastacija,sufinanciralo se je jelo poslije Križnog puta,majice za
hodočašće na Krasno,kao i matrijal za uređenje lovačke kuće,sve u iznosu od 17 500kn.Ove godine
nismo potpomagali financijski ni jednu udrugu koja nije sa područja naše općine sa ciljem da se
naše udruge lokalne potpomognu i pokrenu na rad i bolje djelovanje ,jer su malene i same to ne
mogu. Potpomagali smo pojedine udruge organiziranjem prijevoza za roditelje poginulih branitelja u
nekoliko navrata godišnje,kao i osigurali prijevoz našim nogometašima ,koji igraju zajedno sa Plaškim
i ove godine su ostvarili zavidne rezultate i na tome im i ovom prilikom čestitam. HVIDRA Saborsko
je kandidirala projekt izgradnje spomenika svim poginulim braniteljima u Saborskom- uz potporu
općine,koji nažalost u Ministarstvu obitelji i međugeneracijske solidarnosti nije odobren.

Sa našim mladima sudjelovala sam na Danima otvorenih vrata Ateljea Janja Gora,gdje su oni postigli
zavidan uspjeh,a njihove aktivnosti su objavljene u brošuri Kreativci u Lici.

Dan općine i Župe smo ove godine nešto skromnije obilježili,sukladno financijskim prilikama,kao i
proslavu sv. Ilije u Ličkoj Jesenici.

Također smo i ove godine raspisali Javni poziv za udruge za 2012god. kao i što javno objavljujemo
Poziv za legalizaciju nekretnina u našoj općini,čiji je rok prijave do kraja ove godine.

Imala sam i jedan susret sa građanima,javnu tribinu,u Blatima,vezano za njihove probleme,ponajviše
problem vodoopskrbe. Problem je riješen dopremom vode u njihove bunare. Građani trebaju doći u

općinu i iznijeti svoje probleme i dogovorno probati riješiti,a ne prepucavati se po ulici i vrijeđati
općinsku upravu,nismo na placu i ne služimo pojedinim vijećnicima za političke poene.

Raspisali smo dva natječaja,jedan za stari radni stroj koji je uspješno okončan i drugi je još uvijek
aktualan,za prodaju građevinskog zemljišta u Ličkoj Jesenici. Natječaj za poljoprivrednu zemlju je
priveden kraju i uskoro može na objavu,čekaju se odluke o visini naknade.

Kandidirali smo dva projekta u MRRŠVG ,od toga nam je projekt za Program poticanja aktivniosti JLS
na PPDS i brdsko-planinskim područjima u korištenju drva i drvne biomase kroz nabavu kombiniranih
kotlova na drvo i pelete prošao ,a za projekt ”Integralni razvoj lokalne zajednice”EIB III čekamo
odgovor,kroz taj projekt bi trebali sanirati putove i vodovod. Prošle godine smo kandidirali Projekt
Eko rasvjete ,koji smo ove godine nadopunili i čekamo trenutno odgovor iz Fonda za zaštitu okoliša
i prostornog uređenja. Projekt suradnje i bratimljenja gradova unutar programa Europa za građane
kojega smo kandidirali između nas i jedne općine u Češkoj nije prošao za nekih desetak bodova.
Također kao JLS dajemo pisma podrške svim projektima kandidiranima od strane udruga ili
pojedinaca,ako su oni za opće dobro i razvoj općine Saborsko,također kao općina sudjelujemo i kao
partneri u nekim projektima.

U 02.mj poslan je u Županiju natječaj za životno djelo pokojnog dede Krizmanića,koji zbog
ovogodišnje iznimno jake konkurencije nije prošao.

-U suradnji sa Min regionalnog razvoja,šumarstva i vodnog gospodarstva-Uprave za područje
posebne državne skrbi-dodijeljena su dva rješenja,za jednu obnovu kuće i povrat uloženih sredstava
u obnovi. Dodijeljena je jedna darovnica za kuću u Ličkoj Jesenici,kao i nakon objavljivanja natječaja
APN na našoj web stranici ,prodana je jedna kuća APNa .

Što se tiče turizma,uspostavili smo suradnju sa konjičkim klubom iz Jelovog klanca,i uvrštavanje
općine Saborsko u programe jahanja po našoj općini,za početak na jednodnevne izlete a u planu je
proširenje na višednevne izlete sve ovisi o zainteresiranosti našeg lokalnog stanovništva dali se želi
baviti sa turizmom ili ne. Ovdje smatram da imamo već podosta turističkih sadržaja u našoj općini,i
krajnje je vrijeme da se sami stanovnici povežu i osmisle cjelodnevne izlete po našoj općini,jer ima
zainteresiranih turista ali im nema ko ponuditi cjelodnevne sadržaje. Sad imamo i nešto apartmana
i OPGa ,i turističku stazu,kulturne i vjerske sadržaje pa molim stanovnike u njihovom interesu a i
u interesu općine da međusobno surađuju na dobrobit svoju i sviju nas. Mi kao općina u suradnji
sa Konzervatorskim odjelom u Karlovcu,trenutno radimo na evidentiranju svih naših kulturnih
znamenitosti po općini a sljedeće godine nam je zadatak evidentirati i sva prirodna obilježja zajedno
sa Javnom ustanovom za zaštitu prirode KŽ u našoj općini i zaštiti ih.

U cilju razvoja turizma,imali smo u općini i niz predavanja eminentnih stručnjaka iz tog područja,od
eko poljoprivrede,razvoja OPGa,do obračuna poreza i vođenja malih gospodarstava,u suradnji sa
poljoprivrednom Komorom KŽ,Razvojnom agencijom KŽ i svi oni stanovnicima stoje ne raspolaganju
jer smo njihovi osnivači,kao i LAG u Ogulinu gdje imamo svog predstavnika,ali naši stanovnici te
njihove prednosti i znanje za sad ne koriste.

Suosnivači smo i centra za gospodarenje otpadom u Babinoj gori,za koji je već napravljen idejni
projekt i studija utjecaja na okoliš.

Proširili smo dosadašnje informiranje javnosti , sukladno zakonu o informacijama,sa objavom
datuma i točkama dnevnog reda za predstojeće vijeće,kao i sve informacije korisne za građane javno
dajemo na uvid svima. Stavili smo i dosta pojedinačnih zahtijeva i obrazaca na našu internetsku
stranicu,da svojim stanovnicima olakšamo pristup i uštedimo dolazak u samu općinu,jer smo još
uvijek slabo povezani prometno sa ostalim mjestima.

Ove godine nam je prioritet bio,a mislim da smo u tome i uspjeli ,prikupiti podatke i zabilježiti
događanja 1991god,kao i dostojno obilježiti 20god stradavanja i okupacije Saborskog 1991god,za čije
održavanje smo uspijeli dobiti sredstva iz MRRŠVG..Uskom suradnjom sa Otvorenim pučkim učilištem
grada Ogulina,žrtve Saborskog su uvrštene u Fotomonografiju svih žrtava Domovinskog rata bivše
općine Ogulin,kao i u Spomen sobu u muzeju grada Ogulina.Potpisan je ugovor za pristup pisanju
knjige o Saborskom zajedno sa gradom Ogulinom,koja će svjetlost dana ugledati nadam se sljedeće
godine,ovdje apeliram na stanovništvo da daje svoje izjave i svjedočanstva,da se stradanje Saborskog
i njegove žrtve nikada ne zaborave.Imali smo i prezentaciju udruge Dokumente i očuvanje sjećanja
i događaja na 2.svjetski rat i Domovinski rat, odazvanima se zahvaljujem na njihovim osobnim
svjedočanstvima.

Trudili smo se tokom godine uvijek skromno i dostojanstveno obilježiti Dan domovinske
zahvalnosti,pogibiju 02.11. petorice policajaca,obilježiti prigodno Dan svih svetih kao i važne datume
naših susjednih općina,gradova i Karlovačke županije.

U općini smo imali i Javni uvid u prijedlog Prostornog plana NP Plitvička jezera i javni uvid u
prijedlog Prostornog plana općine Rakovica,odaziv stanovnika je bio dobar.

U samom funkcioniranju općinske uprave,izvršili smo niz edukacija i osposobljavanja djelatnika,kako
za rad u općini,tako i za pisanje EU projekata ,evidentiranje i pohranjivanje dokumenata a sve sa
željom da s vremenom imamo jednu modernu javnu upravu,lako dostupnu svim svojim građanima.
Ove godine ćemo po prvi puta imati i praktikante u svojoj općini na praksi.

Tokom 2011god,nakon ponovnih izbora za vijeće,održane su 4 redovne sjednice općinskog vijeća,te
dvije telefonske sjednice i jedna konstituirajuća sjednica vijeća,sve bez većih nesporazuma .

Zaprimljena su do danas ,22 zahtijeva za jednokratnim pomoćima,od čega 6 za pomoć za
novorođeno dijete,što je pozitivni pomak sa dosadašnjih 1-2. Usvojeno je 17 zahtijeva,a 5 je odbijeno
jer ne ostvaruju prava iz Socijalnog programa. Od 17 zahtijeva još 4 nisu realizirana,a biti će kad
budemo u financijskoj mogućnosti.

Provodimo odluke o sufinanciranju 25% cijene učeničkih domova za 6 djece i prijevoz
učenika srednjih škola u iznosu 25% cijene karte. Sufinanciramo marendu 20 učenika,
ove godine u iznosu od 50% cijene hrane u OŠ Plaški. Sufinanciramo mjesečno učeničku
autobusnu liniju sa 1500kn,da nam i nju se ne ukine. Sufinancirali smo malu školu za naše
prvašiće. I ove godine isplaćujemo našim studentima stipendije.

Ove godine sam donijela kao načelnica 14 svojih odluka.

Zanimljivo je usporediti naplatu potraživanja općine Saborsko,s čime nisam u cijelosti zadovoljna
ali naše davanje mogućnosti na obročnu otplatu duga se je pokazala dobrom,jer nam je naplata
potraživanja u prosjeku bolja ove godine s obzirom na predhodnu oko 25%. Zanimljiva je statistika da
je naplata grobne naknade ove godine manja nego lani,a pojeftinila je za 50%. Očito se je tu pokazalo
da nije dobro takvu odluku donositi sredinom tekuće godine već sa njenim početkom. Ovako je došlo
do podjele stanovnika na one koji su platili ranije po prijašnjoj cijeni i onih koji su platili po novoj,što
svakako nije dobro i vijećnici nato trebaju obratiti pažnju.

Još jednom apeliram na sve one koji imaju dugovanja prema općini Saborsko da ih podmire ili se
dođu dogovoriti o obročnoj otplati jer doista ćemo biti prisiljeni poslati ovrhe svim ne platišama u
prvom mjesecu sljedeće godine. Svi stanovnici su jednaki i ne može biti onih koji uredno plaćaju svoje
obaveze i onih koji ne.

Primijetili ste da ove godine nismo imali nekih većih investicijskih projekata,ali na žalost zbog
Izvanrednih izbora određena sredstva za asfaltiranje,vodovod i druge potrebne projekte su potrošena
na ponovne izbore,za koje se zna ko je odgovoran. Ovogodišnji proračun nam je ,zbog ne provođenja
novih projekata,manji za 200 000kn od prošlogodišnjeg,a za sljedeću je predviđen još manji jer
prihodi općine su svakodnevno manji,manje je stanovnika,ima puno socijalnih davanja i oslobađanja
pa nemamo vlastitih 20-50% sredstava koliko moramo uložiti u svaki projekt da bi ga uopće
kandidirali. Stoga molim vas vijećnike da nekoliko puta promislite kod nekih donošenja odluka o
smanjenju pojedinih naknada,jer je već sad upitno normalno funkcioniranje naše općine. Njenim
eventualnim ukidanjem neće sami stanovnici imati priliku sami odlučivati o pojedinim naknadama i
njenim cijenama,jer njih će određivati im neko drugi i neće ga biti briga jesu li im previsoke i dali oni
to mogu ili ne plaćati. Nekim osobama je to prioritet u ovoj općini,da nas na ovaj ili onaj način unište
i da nas nema,a podsjetiti ću sve vas kako je to bilo prije,vode kad se neko smiluje doći popraviti kvar
iz Ogulina,struje također,itd. a davanja prema državi će uvijek biti a na vama je da odlučite dali da
sami si krojimo sudbinu ili će to neko drugi raditi umjesto nas. Molim da o ovom dobro razmislite.

Toliko od mene za ovu godinu. Zahvaljujem se svima koji su nam na ovaj ili onaj način,u ovoj
iznimno teškoj godini za nama pomogli u radu i želim Vam Sretne i blagoslovljene Božićne i
Novogodišnje blagdane.

U Saborskom 15.12.2011.

Načelnica općine Saborsko

Đurđica Špehar

 

801 pogleda