Statut

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 33/01. i 60/01.), članaka 33. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 129/05.), članka 18. Statuta Općine Saborsko, Općinsko vijeće na 2. redovnoj sjednici Općine Saborsko održanoj dana 31.07.2009. godine, donosi

S T A T U T

Općine Saborsko

1. Opće odredbe

Članak 1.

Općina Saborsko je jedinica lokalne samouprave Karlovačke županije, koja čini prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu i povezanih zajedničkim interesima stanovništva u kojoj građani neposredno i/ili preko izabranih tijela, a na osnovi Ustava Republike Hrvatske, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, drugih posebnih zakonskih propisa i ovog Statuta odlučuju o potrebama i interesima od značaja za općinu i svoj život u njoj.

Članak 2.

Statutom Općine Saborsko (u daljnjem tekstu: Statut) uređuje se:
• Status, područje i granica općine,
• samoupravni djelokrug rada,
• obilježje, pečati i dan Općine,
• javna priznanja,
• ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela,
• financiranje i imovina,
• komunikacija i konzultiranje građana,
• referendum,
• mjesna samouprava,
• ustrojstvo i rad javnih službi,
• osnivanje trgovačkih društava, ustanova u javno privatnom partnerstvu,
• metode i oblici suradnje sa drugim jedinicama lokalne,te područne (regionalne) samouprave,
• zaštita i prava nacionalnih manjina,
• druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava, obveza i interesa građana.

2. Status područje i granice Općine

Članak 3.

Naziv jedinice lokalne samouprave je: Općina Saborsko(u daljnjem tekstu: Općina),
Sjedište Općine je u Saborskom, Senj 44.
Općina je pravna osoba.

Članak 4.

Općina je jedinica lokalne samouprave koja obuhvaća područje utvrđeno Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj a to su naselja:Kuselj, Biljevina,Saborsko, Lička Jesenica, Begovac i Blata.
Granice Općine mogu se mijenjati sukladno odredbama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

3. Samoupravni djelokrug

Članak 5.

Općina poduzima aktivnosti usmjerene na jačanje i poticanje svekolikog svoga gospodarskoga, društvenoga i građanskoga razvoja radi vrednovanja lokalnih posebnosti, poštovanja prirodnih, arheoloških i prostornih potencijala te poboljšanja uvjeta života i privređivanja.

Članak 6.

U okviru svojega djelokruga rada Općina odlučuje o razvitku i osigurava uvjete za razvitak gospodarskih djelatnosti te u tu svrhu može osnovati javne ustanove, poduzeća i druge pravne osobe sukladno postojećim zakonima Republike Hrvatske.

Članak 7.

U okviru samoupravnog djelokruga Općina obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana a koji nisu Ustavom i Zakonom dodijeljeni tijelima državne uprave odnosno drugim samoupravnim jedinicama lokalne (regionalne) samouprave i to:
• uređenje naselja i stanovanje,
• prostorno i urbanističko planiranje,
• komunalne djelatnosti,
• brigu o djeci,
• socijalnu skrb,
• primarnu zdravstvenu zaštitu,
• odgoj i osnovno obrazovanje,
• kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
• zaštitu potrošača,
• zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
• protupožarnu i civilnu zaštitu,
• promet na svom području,
• i ostale poslove sukladno posebnim zakonima i ovim Statutom.

Članak 8.

Općinsko vijeće može odlučiti da se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine iz prethodnog članka ovog Statuta prenesu na županiju odnosno na drugu mjesnu samoupravu.
Općinsko vijeće može zatražiti od Županijske skupštine da uz suglasnost središnjeg tijela Državne uprave nadležne za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, pojedini poslovi iz njezina samoupravnoga djelokruga povjere Općini, ako Općina za to osigurava dovoljno prihoda za njegovo obavljanje.

Članak 9.

Općina osniva javne ustanove, knjižnice i slično u skladu sa važećim zakonom.
Općina odlučuje i o osnivanju, upravljanju i korištenju športskih objekata u svom vlasništvu.

Članak 10.

Aktivnost i djelatnost od posebnog interesa za Općinu je očuvanje i zaštita okoliša, te povijesnog, kulturnog i graditeljskog naslijeđa.
Građanima/žiteljima Općine jamči se pravo na pristup informacijama o stanju okoliša i prirodno-povi-
jesno-arheološkoga resursa i da sudjeluju u odlučivanju o aktivnostima koje će imati značajni utjecaj na okoliš.

4. Obilježja, pečati i dan Općine

Članak 11.

Općina ima svoja obilježja.
Obilježja Općine su: grb i zastava
Izgled i uporabu grba i zastave utvrdit će se Odlukom o grbu i zastavi.

Članak 12.

Općina ima svoj pečat.
Tijela i organizacioni ustrojstveni oblici imaju poseban pečat.
Izgled i opis pečata iz stavka 1. i 2. ovog članka te njihova upotreba utvrditi će se posebnom odlukom Općinskoga vijeća.

Članak 13.

Dan Općine je 16.svibanj, koji se svečano obilježava.

5. Javna priznanja

Članak 14.

Radi ostvarivanja javnih priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za uspjehe u unapređenju gospodarstva, kulture, sporta, skrbi i unapređivanja prirodnog okoliša te drugih javnih djelatnosti i poticanje aktivnosti koje su tome usmjerena Općina dodjeljuje svoja priznanja.
Općinsko vijeće će posebnom odlukom utvrditi i obuhvatiti sva pitanja vezana za proglašenjem počasnih građana i odavanje javnih priznanja.

Članak 15.

Za zasluge koje zadužuju Općinu mogu se pojedine osobe proglasiti počasnim građanima.
Počašću se ne stječu posebna prava, odnosno obveze i može se opozvati ako se počasni pokaže nedostojnim takve počasti.

6. Ustrojstvo, ovlasti i način rada

Članak 16.

Tijela Općine su:
1. Predstavničko tijelo – Općinsko vijeće
2. Izvršna tijelo – Općinski načelnik/ca.

6.1. Predstavničko tijelo – Općinsko vijeće

Članak 17.

Općinsko vijeće Općine (u daljnjem tekstu: Vijeće) predstavničko je tijelo građana i tijelo samouprave Općine koje donosi akte u okviru svog samoupravnog djelokruga te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 18.

Vijeće:
1. Odlučuje o svim pitanjima iz vlastitog djelokruga osim o pitanjima kojima su po zakonu nadležna izvršna tijela;
2. Donosi Statut;
3. Donosi Poslovnik o radu Vijeća;
4. Donosi proračun i završni račun proračuna;
5. Donosi odluke o izvršenju proračuna;
6. Donosi odluku o zaduživanju i davanju jamstva;
7. Predlaže promjenu područja Općine odnosno daje mišljenje o promjeni područja te prihvaća sporazum o utvrđivanju granica;
8. Odlučuje o mjesnoj samoupravi;
9. Donosi opće i pojedinačne akte kojim uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine;
10. Osniva radna i izvršna tijela;
11. Osniva i utvrđuje djelokrug upravnog tijela i vlastitog komunalnog pogona;
12. Odlučuje o uvjetima, načinu i postupku stjecanja i gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine;
13. Odlučuje o stopama vlastitih poreza, prireza i drugih doprinosa i naknada;
14. Odlučuje o povjeravanju poslova drugoj jedinici samouprave;
15. Odlučuje o suradnji i udruživanju s drugim jedinicama samouprave;
16. Osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu;
17. Bira i razrješuje: predsjednika i potpredsjednike Vijeća, članove radnih tijela i druge osobe sukladno zakonu i ovom Statutu;
18. Odlučuje o raspisivanju referendum o povjerenju Općinskom načelniku-ci i zamjeniku Općinskog načelnika-ce ,
19. Obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i ovim Statutom.

Članak 19.

Način rada Vijeća uređuje se Poslovnikom o radu Vijeća, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Poslovnik o radu iz stavka 1. ovog Članka donosi Vijeće većinom glasova.

Članak 20.

Općinsko vijeće ima devet članova.
U Općinskom vijeću 3 člana su obavezno iz reda hrvatskih državljana pripadnika srpske nacionalne manjine.
Ako na izborima nije postignuta odgovarajuća zastupljenost predstavnika srpske nacionalne manjine u Vijeću, broj članova Vijeća povećat će se do broja određenog stavkom 2. ovog članka, a izabranim će se smatrati onaj pripadnik, odnosno oni pripadnici srpske nacionalne manjine koji su bili kandidirani na izbornim listama, a nisu izabrani, po redu prema razmjernom uspjehu svake liste na izborima.
Ako se ni primjenom odredbe stavka 3.o članka ne postigne potrebna zastupljenost predstavnika srpske nacionalne manjine u Vijeću, raspisat će se dopunski izbori za predstavnike srpske nacionalne manjine.
U slučaju povećanja broja članova Vijeća sukladno stavku 3.i 4. ovog članka, ukupan broj članova Vijeća može biti paran.
Mandat člana Vijeća izabranog na redovnim izborim traje četiri godine.
Mandat člana Vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Vijeća izabranog na redovnim izborima.

Članak 21.

Članovi Vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Članu Vijeća koji za vrijeme mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema Zakonu smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik u skladu sa zakonom osim ako to zakonom nije drugačije regulirano.
Nastavljanje obnašanja dužnosti člana Vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata iz stavka 2. ovog članka, može se tražiti samo jedanput u tijeku mandata i to samu u zakonom propisanom roku.

Članak 22.

Članu Vijeća mandat prestaje prije isteka vremena na kojeg je izabran u slijedećim slučajevima:
• ako podnese ostavku sukladno Zakonu,
• ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćne sudske odluke,
• ako mu je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćne sudske presude,
• ako odjavi prebivalište sa područja Općine, danom odjave prebivališta,
• ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegova prestanka,
• smrću.

Članak 23.

Član Vijeća dužan je dužnost obavljati počasno i za to ne prima plaću.
Član Vijeća ima pravo na naknadu troškova u skladu sa odlukom Vijeća.
Prava i dužnosti člana Vijeća utvrđuju se zakonom, Poslovnikom o radu Vijeća i ovim Statutom.

Članak 24.

Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Vijeća.

Članak 25.

Vijeće zasjeda ako sjednici prisustvuje natpolovična većina.
Vijeće odlučuje većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina članova Vijeća.
O donošenju Statuta Općine, proračuna i godišnjega obračuna, Poslovnika o radu Vijeća, izboru, povjerenju i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća odlučuje većinom glasova svih vijećnika.

Članak 26.

Na sjednicama Vijeća glasuje se javno, ako vijeće ne odluči da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.

Članak 27.

Prva konstituirajuća sjednica Vijeća saziva se u zakonom propisanom roku od dana objave izbornih rezultata.
Konstituirajuću sjednicu saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti.
Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku, ovlašteni će sazivač odmah sazvati novu konstituirajuću sjednicu, koja se treba održati u roku od 15 dana.
Konstituirajućoj sjednici Vijeća do izbora predsjednika predsjedava najstariji član.

Članak 28.

Vijeće ima predsjednika i potpredsjednika koji se biraju na vrijeme od četiri godine.
Predsjednik i potpredsjednik biraju se, sukladno članku 25. i 26. ovog Statuta, a na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje ili najmanje 1/3 vijećnika..

Članak 29.

Predsjednik i potpredsjednik Vijeća ne mogu dužnosti obnašati profesionalno.
Predsjedniku Vijeća pripada naknada koju utvrdi Vijeće.

Članak 30.

Predsjednik Vijeća:
• saziva sjednice Vijeća po potrebi, predsjedava sjednicama i rukovodi njegovim radom,
• zastupa Vijeće,
• brine se o primjeni i promjeni Poslovnika Vijeća
• potpisuje akte koje donosi Vijeće,
• obavlja i druge poslove za koje ga ovlašćuje ovaj Statut, Poslovnik o radu Vijeća Općine i Zakon.

Članak 31.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Vijeća na obrazloženi zahtjev 1/3 članova vijeća u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.
Ukoliko predsjednik na sazove sjednicu shodno odredbi stavka 1. ovog članka sjednicu Vijeće sazvati će Općinski načelnik ili župan u roku od 15 dana.
Nakon proteka roka iz stavka 2. ovog članka sjednicu može sazvati na zahtjev jedne trećine članova predstavničkog tijela, čelnik središnjeg ureda državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 32.

Potpredsjednik Vijeća pomaže u radu predsjedniku Vijeća i zamjenjuje ga u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti sa svim pravima, obvezama i odgovornostima koje ima predsjednik Vijeća.
Predsjednik i potpredsjednik za svoj rad odgovaraju Vijeću.

Članak 33.

Sjednice Vijeća su javne.
Javnost se obavještava o radu Vijeća isticanjem dnevnoga reda prije sjednica na oglasnoj tabli Općine.
Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonom i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Općine Saborsko.

Članak 34.

Poslovnikom Vijeća urediti će se način sazivanja sjednica i uredit će se osiguranje praćenja rasprave i sudjelovanju u radu i odlučivanju.

6.1.1. Radna tijela Vijeća

Članak 35.

Radi pripremanja prijedloga odluka i drugih akata iz djelokruga Vijeća, kao i za proučavanje i pretresanje drugih pitanja iz djelokruga Vijeća, Vijeće može osnovati stalne i povremene odbore, komisije i povjerenstva, a obavezno kada je to propisano Ustavom ili zakonom.
Osnivanje, sastav, zadaci i način rada radnih tijela iz prethodnog stavka ovoga članka uređuje se ovim Statutom i posebnom odlukom Vijeća.
Radna tijela za svoj rad odgovaraju Vijeću a dužna su najmanje jedanput na godinu podnijeti izvješće o svome radu.
Općinsko vijeće može od radnih tijela tražiti, ako to odluči, i više puta tijekom godine tražiti izvješća o radu.

Članak 36.

Radno tijelo ima predsjednika a može imati i zamjenika predsjednika i određeni broj članova.
Mandat predsjednika, zamjenika, ako je izabran, i članova radnog tijela traje do isteka mandata Vijeća odnosno do isteka roka na koje je imenovano.

Članak 37.

Radna tijela mogu biti stalna i povremena.

Članak 38.

Stalna obavezna radna tijela Vijeća čiji mandat traje do isteka mandata Vijeća su:
1. Mandatni odbor.
2. Odbor za izbor i imenovanja,
3. Odbor za proračun i financije
4. Odbora za Statut i Poslovnik

Članak 39.

Povremena radna tijela Općinsko vijeće osniva ovisno o trenutnoj situaciji i potrebama za istim.

Članak 40.

Mandatni odbor:
• podnosi Vijeću izvješće o provedenim izborima za vijećnike Vijeća,
• podnosi izvješće Vijeću o prestanku mandata vijećnika, odnosno mirovanju mandata vijećnika kada se za to ispune zakonom predviđeni uvjeti,
• podnosi izvješće Vijeću da su ispunjeni zakonom predviđeni uvjeti za početak mandata zamjenika vijećnika,
• razmatra i druga pitanja koja se odnose na mandat vijećnika, te o tome podnosi prijedloge Vijeću.
Mandatni odbor bira se na konstituirajućoj sjednici Vijeća na prijedlog ovlaštenog sazivača ili najmanje tri vijećnika.
Mandatni odbor ima predsjednika, zamjenika i člana koji se biraju iz reda vijećnika i mandat im traje do isteka mandata Vijeća.

Članak 41.

Odbor za izbor i imenovanja:
• priprema i podnosi Vijeću prijedlog za izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Vijeća, općinskog načelnika, zamjenika općinskog načelnika i članova radnih tijela, ako ovim Statutom nije drugačije određeno,
• priprema i podnosi prijedlog za izbor, imenovanja i razrješenja drugih osoba koje bira, odnosno imenuje Vijeće,
• priprema i podnosi prijedloge za izbor i razrješenje predstavnika Vijeća u određene ustanove i radnim tijelima ako ovim Statutom nije drugačije određeno,
• obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, Poslovnikom i odlukama Vijeća.
Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika, zamjenika predsjednika i člana.
Članove Odbora za izbor i imenovanje imenuje Vijeće iz reda vijećnika a mandat im traje do isteka mandata Vijeća.

Članak 42.

Odbor za proračun i financije:
– Izrađuje i predlaže plan Proračuna za naredno razdoblje,
– Izrađuje i predlaže rebalans Proračuna,
– Izrađuje i predlaže planove koji su prilog Proračunu,
– S pročelnikom prati realizaciju Proračuna i pravovremeno reagira u izvanrednim situacijama,
– Obavlja i druge poslove vezane uz financije Općine Saborsko.
Odbor za proračun i financije ima predsjednika zamjenika predsjednika i 3 člana.
Članove odbora za financije i proračun imenuje Vijeće i svi članovi obora ne moraju biti iz redova
vijećnika.

Članak 43.

Odbor za Statut i Poslovnik razmatra i predlaže nacrt i izmjene i dopune Statuta Općine, Poslovnika o radu Vijeća kao i izrađuje i objavljuje pročišćene tekstove akata koje donosi Vijeće.
Odbor za Statut i Poslovnik ima predsjednika, zamjenika i člana koje bira Vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja i mandat im traje do isteka mandata Vijeća.
Svi članovi Odbora za statut i poslovnik ne moraju biti iz redova vijećnika.

6.2. Izvršna tijela

Članak 44.

Izvršna tijelo je Općinski načelnik-ca.

6.2.1. Općinski načelnik-ica

Članak 45.

Općinski načelnik-ca kandidira se i bira na općim i izravnim izborima sukladno posebnom zakonu.
Članak 46.

Općinski načelnik-ca i njegov(njezin) zamjenik-ca (zamjenici/ce) odlučit će hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.
Osobe iz stavka 1.ovog članka dužne su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pismenu obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Saborsko o tome hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.
Za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti na koje su izabrane osobe iz stavka 1.ovog članka ostvaruju pravo na plaću, odnosno naknadu plaće, kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava im se u staž osiguranja.
Osnovna mjerila za određivanje plaće, odnosno naknada plaće osoba iz stavka 1.ovog članka određuje se posebnim Zakonom.
Osobe iz stavka 1.ovog članka ostvaruju pravo na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 180 dana po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti i to u visini prosječne plaće koja im se isplaćivala za vrijeme 12 mjeseci koji su prethodili donošenju odluke o prestanku dužnosti.
Naknada iz stavka 5.ovog članka isplaćuje se na teret proračuna Općine.
Prije isteka roka iz stavka 5.ovog članka ostvarivanje prava prestaje na vlastiti zahtjev, zapošljavanjem, umirovljenjem.

Članak 47.

Općinskom načelniku-ci i njegovom(njezinom) zamjeniku-ci mandat prestaje po sili zakona:
– danom podnošenja ostavke,
– danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
– danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu u trajanju dužem od jednog mjeseca,
– danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
– danom odjave prebivališta s područja Općine Saborsko,
– danom prestanka hrvatskog državljanstva,
– smrću.
Općinsko vijeće će u roku 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata
općinskog načelnika-ce radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika-cu.
Ako je prestanak mandata općinskog načelnika-ce nastupio u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori, u Općini se neće raspisivati prijevremeni izbori za izbor općinskog načelnika-ce, već će do kraja mandata tu dužnost obavljati zamjenik-ca načelnika-ce.
Ako prestane mandat zamjeniku-ci načelnika-ce neće se raspisivati prijevremeni izbori.

Članak 48.

Općinski načelnik-ca i njegov(njezin) zamjenik-ca mogu se razriješiti.
Općinsko vijeće može raspisati referendum o razrješenju općinskog načelnika-ce i njegovog(njezinog) zamjenika-ce u slučaju:
– kad krše ili ne izvršavaju odluke Vijeća,
– kad svojim radom prouzroče Općini znatnu materijalnu štetu,
Pod pojmom znatne materijalne štete iz stavka 2.ovog članka smatra se šteta u visini od 1%
Proračuna Općine Saborsko u tekućoj godini, a ako 1% od Proračuna iznosi preko 250.000,00 kuna pod znatnom materijalnom štetom smatra se šteta u iznosu od 250.000,00 kuna.
Na referendumu iz stavka 2.ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne(regionalne) samouprave.
Prijedlog o raspisivanju referenduma o razrješenju općinskog načelnika-ce i zamjenika-ce može podnijeti najmanje 1/3 članova Vijeća.
Odluka o raspisivanju referenduma o razrješenju općinskog načelnika-ce i zamjenika-ce donosi se većinom glasova svih članova Vijeća. Ako na referendumu o pitanju iz stavka 2. ovog članka bude donesena odluka o razrješenju općinskog načelnika-ce i zamjenika-ce, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika-ce.
Predstavničko tijelo ne smije raspisati referendum o razrješenju općinskog načelnika-ce i njegovog(njezinog) zamjenika-ce prije proteka 6 mjeseci od početka njihovog mandata.
Referendum iz stavka 2.ovog članka ne smije se raspisati ni prije proteka roka od 12 mjeseci od ranije održanog referenduma o istom pitanju.

Članak 49.

20% birača upisanih u popis birača općine imaju pravo Općinskom vijeću predložiti raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja općinskog načelnika-ce i njegovog(njezinog) zamjenika-ce.
Odluku o raspisivanju referenduma Vijeće mora donijeti u roku od 30 dana od prijema prijedloga.
Referendum iz stavka 1.ovog članka ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od ranije održanog referenduma o istom pitanju.
Na referendum iz stavka 1.vog članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Članak 50.

Općinski načelnik-ca:
1. zastupa Općinu,
2. priprema prijedloge općih akata za Vijeće,
3. provodi odluke Vijeća i odgovara za njihovo provođenje,
4. izvršava ili osigurava izvršenje općih akata,
5. upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i njenim prihodima i rashodima, vodi brigu o upravljanju imovinom Općine i naredbodavatelj je za izvršenje proračuna Općine,
6. usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u izvršenju poslova iz samoupravnog djelokruga i nadzire njegov rad,
7. najmanje dva puta godišnje podnosi Vijeću izvješće o svome radu,
8. obavlja i druge poslove sukladno zakonu i općim aktima Općine.
9. donosi odluke, zaključke i druge pojedinačne akte sukladno zakonu, Odlukama i drugim općim aktima koje donosi Vijeće,
10. obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine utvrđene ovim Statutom u skladu sa zakonom.
11. usmjerava djelovanje lokalne samouprave – mjesnih odbora i dr. – u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnoga djelovanja i nadzire njihov rad i predlaže Vijeću raspuštanje VMO,
12. daje mišljenje i suglasnosti o programima i prijedlozima koje donose drugi ovlašteni predlagači a posebno onih čiji je osnivač Općina ili imaju status proračunskog korisnika,
13. utvrđuje prijedlog Općinskog proračuna, njegove izmjene i dopune te akte za njegovu provedbu
14. podnosi polugodišnji i godišnji obračun i završni račun Općinskog proračuna,
15. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugom općim aktima,
16. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina jedinice lokalne samouprve čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000,00kn, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u Proračunu, a stjecanje i otuđivnje pokretnina i nekretnina provedena u skladu sa zakonskim propisima.

Članak 51

Općinski načelnik-ca za svoj rad odgovara Vijeću.
Općinski načelnik obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine utvrđene ovim Statutom u skladu sa zakonom.

Članak 52.

Općinski načelnik-ca podnosi Vijeću, ako drugačije nije uređeno Poslovnikom i ovim Statutom, prijedloge općih i pojedinačnih akta a osobito godišnji proračun Općine i njegove izmjene i dopune, odluke o izvršenju proračuna i završni račun proračuna Općine.

Članak 53.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine dužan je obustaviti od primjene opći akt Vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis ili ako je od nadležnog ureda državne uprave obaviješten da je donošenjem akta povrijeđen zakon ili drugi propis te u roku od petnaest dana tražit od Vijeća da se otkloni uočeni nedostatak.
Ako Vijeća ne postupi u skladu sa stavkom 2. ovog Članka Općinski načelnik-ica dužan je postupiti u skladu sa zakonom.

Članak 54.

Općinski načelnik-ca ima jednog zamjenika-cu koji se bira na općim i izravnim izborima sukladno posebnom zakonu.
Zamjenik-ca načelnika-ce mora biti iz reda hrvatskih državljana pripadnika srpske nacionalne manjine.
Ako na izborima ne bude ostvareno pravo iz stavka 2.ovog članka raspisat će se dopunski izbori za zamjenika općinskog načelnika-ce iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine.
U slučaju iz stavka 3.ovog članka općinski načelnik-ca imat će 2 zamjenika.

Članak 55.

U odsutnosti i/ili spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti Općinskog načelnika-cu zamjenjuje s punim ovlastima jedan od Zamjenika Općinskog načelnika.
Zamjenik Općinskog načelnika za svoj rad odgovaraju izravno Općinskom načelniku i dužan je u postupku izvršavanja povjerenih mu poslova i zadataka pridržavati se uputa Općinskog načelnika.
Za obavljene poslove zamjenika Općinskog načelnika ne prestaje odgovornost Općinskog načelnika za njihovo obavljanje.

Članak 56.

Općinski načelnik-ca i Zamjenik Općinskog načelnika od dana raspisivanja izbora za općinskog načelnika pa do dana izbora novog Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika može obavljati samo poslove koji su neophodni za redovno i nesmetano funkcioniranje Općine.

Primopredaja dužnosti

6.3. Jedinstveni upravni odjel

Članak 57.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog i upravnog djelokruga Općine te za administrativne potrebe Vijeća, radnih tijela Vijeća te izvršnih organa Općine ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine Saborsko.

Članak 58.

Osnivanje i ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela uređuje odlukom Vijeće u skladu sa zakonom i ovim Statutom, a njegovim usmjeravanjem i nadziranjem rada vrši Općinski načelnik.

Članak 59.

Sjedište Jedinstvenoga upravnoga odjela je u sjedištu Općine u Saborskom, Senj 44.

Članak 60.

Jedinstveni upravni odjel izvršavajući poslove iz članka 57. ovog Statuta dužan je svojim radom omogućiti ostvarivanje prava građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom a za svoj rad odgovoran je Općinskom načelniku kojem ako ovaj zatraži podnosi povremena i godišnja izvješća o svome radu sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 61.

Upravne stručne i ostale poslove iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela obavljaju službenici a pomoćno-tehničke i ostale poslove namještenici čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova.
Prava i obveze službenika i namještenika iz prethodnog stavka ovog članka uređuju se na način i sukladno općim aktima i zakonu kojim se uređuju radni odnosi službenika i namještenika u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 62.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg temeljem javnog natječaja imenuje Općinski načelnik na neodređeno vrijeme.

Članak 63.

Općinski načelnik može razriješiti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela:
• ako sam zatraži razrješenje,
• ako nastanu razlozi koji po posebnim propisima, kojima se uređuju radni odnosi, dođe do prestanka radnog odnosa,
• ako ne postupa po propisima ili općim aktima ili neosnovano izvršava odluke ili postupa protivno njima i
• ako svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Općini veću štetu, ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti interesima službe u obavljanju poslova Općine.
Pročelnika kojeg Općinski načelnik razriješi dužnosti temeljem točke 2. ovog članka, rasporediti će se na drugo slobodno radno mjesto za koje ispunjava stručne uvjete.
Na prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja u svezi s radom pročelnika primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju radni odnosi službenika i namještenika u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 64.

Službenici će se poticati na trajno stručno osposobljavanje putem tečajeva, seminara i školovanja u okviru strategije i plana trajnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika, koje provodi nacionalni savez jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili za tu svrhu ovlaštena institucija.

Članak 65.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine osiguravaju se u Proračunu Općine.

7. Imovina Općine

Članak 66.

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koje pripadaju Općini čine njezinu imovinu.

Članak 67.

Nekretninama, pravima i pokretnim stvarima u vlasništvu Općine upravlja, koristi i raspolaže Općinski načelnik u skladu sa odlukom o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine koju donosi Vijeće, zakonom i ovim Statutom pažnjom dobrog domaćina.

Članak 68.

Nekretnine, pokretne stvari i prava mogu se otuđiti samo uz najveću moguću ostvarivu naknadu, a samo u iznimnim slučajevima mogu se otuđiti i bez naknade.
Otuđivanje nekretnine, stvari i prava mogu se vršiti putem javnog nadmetanja osim u izuzetnim slučajevima.
Nekretnine, pokretne stvari i prava mogu se prenositi bez naknade prvenstveno korisnicima proračuna kao što su vatrogasna društva, udruge građana i sl. sukladno Odluci o uvjetima i načinu raspolaganja nekretninama, pokretnim stvarima i pravima Općine a čije je sjedište i čija se djelatnost odvija na području Općine uz obvezu da se u slučaju likvidacije tog korisnika imovina, pokretne stvari i prava moraju vratiti Općini.
Nekretnine, stvari i prava ukoliko se ne koriste ili se nedovoljno koriste mogu se dati u zakup ili na neki drugi oblik korištenja uz najveću moguću ostvarivu naknadu koja ne može biti manja od troškova redovnog održavanja.
Davanje u zakup nekretnina, stvari i prava vrši se putem javnog nadmetanja sukladno odredbi ovoga članka o čemu odluku donosi Općinsko vijeće ako drugačije nije zakonom utvrđeno.
Davanje nekretnina na korištenje bez ili sa naknadom može se dati svakom pravnom ili fizičkom subjektu ako je to od interesa za razvitak Općine ili pojedinih njenih dijelova.

Članak 69.

Vijeće, a na prijedlog Općinskog načelnika regulirati će odlukom uvjete i način raspolaganja nekretninama, pokretnim stvarima i pravima u vlasništvu Općine.

Članak 70.

Pojedinačni akt o kupnji, prodaji, davanju u zakup ili drugi oblik njihovog korištenja donosi Općinski načelnik.
Koncesija za korištenje prirodnih bogatstava i korištenje prirodnih dobara vršiti će se u skladu sa zakonom koji reguliraju ovu materiju i mišljenjem odnosno odlukom Općinskog načelnika.

Članaka 71.

Općina sastavlja bilancu imovine u kojoj iskazuje vrijednost svoje imovine u skladu sa računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u jedinicama lokalne samouprave.

8. Način financiranja

Članak 72.

Općina ima prihode kojima u okviru svoga samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi Općine su:
1. Općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,
2. Prihodi od stvari i imovinskih prava u vlasništvu Općine,
3. Prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima Općina ima udio ili dionice,
4. Prihodi od naknada za koncesije,
5. Novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje Općina propiše,
6. Udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom
7. Sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,
8. Sredstva pomoći i dotacija drugih pravnih i fizičkih osoba iz tuzemstva i inozemstva,
9. Drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 73.

Način, postupak prikupljanja prihoda utvrđuje Vijeće općim aktima koje predlaže Općinski načelnik a objavljuju se u javnim glasilima predviđenim zakonom.

Članak 74.

Općina ima proračun.
U proračunu se iskazuju svi ostvareni prihodi koji pripadaju Općini te rashodi za poslove iz samoupravnog djelokruga Općine.
Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračun i iskazani po izvorima iz kojih potječu.
Prihodi i rashodi proračuna moraju biti uravnoteženi.

Članak 75

Materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Vijeće.
Općinski načelnik dužan je za svako obračunsko razdoblje podnijeti izvješće o ostvarenim prihodima i korištenju sredstava proračuna Vijeću.

Članak 76.

Ako se tijekom proračunske godine smanjuju prihodi i primici ili se povećavaju izdaci utvrđeni proračunom istodobno se moraju predvidjeti prihodi kojim će se proračun uravnotežiti.
Ako se tijekom proračunske godine zbog izvanredne prilike i potreba povećaju izdaci ili se umanje prihodi ili primici proračun će se uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.
Uravnoteženje proračuna provodi se putem izmjena i dopuna proračuna a po postupku njegovog donošenja.

Članak 77.

Sredstva proračuna ne mogu se preraspodijeliti između korisnika proračuna osim kada je to izričito dopušteno odlukom o izvršenju proračuna.
Općinski načelnik može preraspodijeliti utvrđena sredstava između pojedinih stavaka izdataka ili između pojedinih proračunskih korisnika do 5% sredstava utvrđenih na stavci koja se umanjuje.

Članak 78.

Proračun se donosi za kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.
Godišnji proračun i odluku o izvršenju proračuna na prijedlog Općinskog načelnika donosi Vijeće za narednu računsku godinu prije početka godine a sukladno zakonu.
Ukoliko se godišnji proračun za narednu računsku godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, Vijeće će donijeti odluku o privremenom financiranju koje može biti najduže naredna tri mjeseca.

Članak 79.

Godišnji proračun Općine dostavlja se Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana njegova donošenja.

Članak80.

Ako Vijeće ne donese proračun u roku predviđenom posebnim zakonom financiranje se obavlja privremeno, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine o čemu odluku donosi Vijeće.

Članak 81.

Nakon isteka godine za koju je proračun donesen vijeće utvrđuje godišnji obračuna proračuna najkasnije do 31. ožujka.

Članak 82.

Vijeću se mora u roku od 90 dana podnijeti i revizijsko izvješće o ostvarivanju proračuna za godinu za koje je to revizijsko izvješće izrađeno računajući od dana njegovog zaprimanja.

9. Zaduživanje

Članak 83.

Općina se može, sukladno zakonu, zaduživati kratkoročno unutar proračunske godine i višegodišnje ako ne postoje mogućnosti pokrića proračunskog manjka uz uvjet da otplate i kamate ne ugrožavaju izvršenje zakonskih obveza.
Zaduživanje iz stavka 1. ovog članka može biti kod druge jedinice lokalne samouprave, kod državnog proračuna, kod bankarskog i nebankarskog sektora.

Članak 84.

Općina može dati jamstva korisnicima proračuna i zaključivati zajmove sukladno zakonu do 20% godišnjeg iznosa proračuna.

10. Komunikacija i konzultiranje građana

Članak 85.

Vijeće, Općinski načelnik i zamjenik Općinskog načelnika će svoje komunikacije sa građanima uspostavljati putem općinskog glasila, javnih oglasnih tabli, putem konzultativnih sastanaka (zborova građana, javnih tribina i sl.), provođenjem ankete, preko mjesne samouprave i izravnim pojedinačnim kontaktom.
Komunikacija i konzultacija s građanima obaviti će se najmanje jednom godišnje odnosno prema potrebi.

Članak 86.

Vijeće i Općinski načelnik mogu, prije donošenja odgovarajućih odluka iz svoga djelokruga, konzultirati građane, odnosno tražiti njihovo mišljenje o konkretnim pitanjima, a napose ako je iz nekih razloga donošenje odgovarajuće odluke od osobitog interesa za građane i Općinu u cjelini odnosno stanja u Općini.

Članak 87.

Građani imaju pravo Vijeću i Općinskom načelniku i Općinskom vijeću predlagati donošenje određenog akta ili rješenje određenog pitanja iz njegovog djelokruga ako ga potpisom podrži najmanje deset posto birača upisanih u birački spisak Općine.
Vijeće ili Općinski načelnik će najkasnije u roku od tri mjeseca računajući od dana prijema prijedloga dati odgovor podnositeljima iz stavka 1. ovog članka.

Članak 88.

Svaki građanin i pravna osoba imaju pravo:
• pristupu informacijama sukladno Zakonu i Katalog informacija i način ostvarivanja prava na informaciju u Općini,
• podnošenja predstavki i pritužbi na rad tijela Općine kao i na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja građanskih dužnosti.
Za podnošenje zahtjeva za informaciju iz članka 1. točka 1. ovog Članka podnositeljima se stavlja na raspolaganje odgovarajuća tehnička pomagala i obrasci u pred prostoru zgrade Općine.
Predstavke i pritužbe podnose se Odboru za predstavke i pritužbe.
Za podnošenje predstavki i pritužbi iz stavka 1. točka 2. ovog Članka podnositeljima se stavlja na raspolaganje u označenoj općinskoj prostoriji knjiga za pritužbe i druga tehnička pomagala za osobni pisani upis kao i osobe koje će omogućiti usmeno izjavljivanje predstavke i pritužbe.
Građani mogu svoje zahtjeve za pristup informacijama te predstavke i pritužbe dostavljati izravno na urudžbeni upisnik, poštom ili stavljanjem u sandučić postavljen na oglasnoj tabli Općine.
Službenik za informiranje će dostaviti odgovarajući odgovor u roku i na način propisan Zakonom i odlukama koja reguliraju ovu materiju.
Odbor za predstavke i pritužbe će građaninu ili pravnoj osobi, u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke koje su u nadležnosti rješavanja Odbora dati pisani odgovor.

11. Referendum

Članak 89.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora građana u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Članak 90.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta, o nepovjerenju Općinskom načelniku i o drugim pitanjima određenim Zakonom.
Referendum raspisuje Vijeće temeljem prijedloga:
• 1/3 članova Vijeća,
• na prijedlog polovine mjesnih odbora ili
• 20% birača upisanih u birački popis Općine.
Odlukom o raspisivanju referenduma određuju se pitanja o kojima će se odlučivati referendumom, datum, mjesto i ostali bitne činjenice za njegovo uspješno provođenje.

Članak 91.

Pravo glasovanja na referendumu imaju svi punoljetni građani koji imaju prebivalište na području Općine i upisani u birački spisak.

Članak 92.

Odluka donesena referendumom obvezatna je za Vijeće i izvršna tijela Općine.
Prijedlog koji referendumom nije prihvaćen može se ponovo iznijeti na referendum u roku utvrđenom Zakonom.

12. Mjesna samouprava
Članak 93.

Kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovnima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana osnivaju se mjesni odbori.
U Općini se osnivaju mjesni odbori:
– Saborsko, za naselje Saborsko,
– Lička Jesenica,za naselje Lička Jesenica,
– Begovac, za naselje Begovac,
– Blata, za naselje Blata,
– Kuselj, za naselje Kuselj i
– Biljevina, za naselje Biljevina.

Članak 94.

Mjesni odbor ima Vijeće mjesnog odbora koje ima pet članova.

Članak 95.

Inicijativu za osnivanje mjesnog odbora mogu dati građani i njihove organizacije te druga tijela određena ovim Statutom.
Općinski načelnik dužan je u roku od 15 dana od dana pokrenute inicijative pokrenuti postupak za osnivanje mjesnih odbora u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 96.

Temeljem pokrenute inicijative iz prethodnog članka ovog Statuta Općinski načelnik će sazvati zbor građana naselja za koji je pokrenuta inicijativa za osnivanje mjesnog odbora ili će Vijeću predložiti, ako nije donijeta, donošenje odluke o osnivanju mjesnog odbora.
Zborovi građana mogu se sazivati za dio područja koji čine određenu cjelinu tako da se donešene odluke objedinjuju za cijelo mjesto odnosno područja za koje se osniva mjesni odbor.
Zapisnik sa zbora (zborova) građana s odlukama dostavljaju se Vijeću.
Odlukom o osnivanju odnosno Odlukom o provođenju izbora za članove vijeća mjesnog odbora, koju donosi Vijeće, utvrđuju se rokovi provedbe kandidacijskog izbornog postupka za članove vijeća mjesnih odbora te imenovanje povjerenstva za provedbu izbornog postupka.
Vijeće će raspisati izbore za članove vijeća Mjesnih odbora unutar roka od 30 dana prije dana isteka mandata izabranim članovima Vijeća Mjesnih odbora.

Članak 97.

Mjesni odbori pravne su osobe.

Članak 98.

Mandat vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Članak 99.

Članu vijeća mjesnog odbora prestaje obnašanje dužnost člana vijeća kad:
• podnese ostavku na funkciju člana vijeća,
• promjeni mjesto prebivališta,
• pravomoćnom sudskom odlukom izgubi poslovnu sposobnost,
• pravomoćnom odlukom suda bude kažnjen na bezuvjetnu kaznu dužu od šest mjeseci i
• neopravdano nije nazočan sjednici vijeća više od četiri puta.

Članak 100.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika tajnim glasovanjem, na prvoj konstituirajućoj sjednici koju saziva Općinski načelnik.
Za predsjednika vijeća mjesnog odbora izabran je kandidat koji dobije glasove natpolovične većine izabranih članova vijeća mjesnog odbora.

Članak 101.

Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:
• predstavlja mjesni odbor,
• saziva i rukovodi radom Vijeća mjesnog odbora,
• saziva i rukovodi zborom građana mjesnog odbora,
• predlaže program rada,
• predlaže financijski plan i godišnji obračun,
• predlaže Poslovnik o radu,
• obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Članak 102.

Vijeće mjesnog odbora može izglasovati nepovjerenje predsjedniku vijeća mjesnog odbora.
Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja iz prethodnog stavka ovog člana može dati:
• tri člana Vijeća mjesnog odbora,
• deset posto građana-birača sa područja mjesnog odbora i
• Vijeće.

Članak 103.

Glasovanje o prijedlogu nepovjerenja obavlja se javno, ako Vijeće drugačije ne odluči većinom glasova, a prijedlog nepovjerenja je izglasovan ako se za njega izjasnila natpolovična većina članova vijeća mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora:
• utvrđuje i donosi Program rada,
• utvrđuje i donosi Poslovnik o radu,
• utvrđuje i donosi Financijski plan,
• obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.
Vijeće mjesnog odbora program rada, poslovnik i financijski plan donosi natpolovičnom većinom glasova svih članova Vijeća mjesnog odbora.

Članak 104.

Programom rada utvrđuju se osobito slijedeći zadaci:
• vođenje skrbi o uređenju područja mjesnog odbora,
• potrebe i obim obavljanja komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti te lokalne infrastrukture,
• zaštita okoliša,
• socijalna skrb stanovništva,
• potrebe stanovnika u djelokrugu brige o djeci, obrazovanju i odgoju, javnom zdravstvu,
• osiguranje potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i športu,
• potrebe urbanističkih i drugih planskih rješenja korištenja prostora i
• aktivnosti gospodarenja imovinom sa kojom ili koja mu je dana na raspolaganje.
Program rada iz prethodnog stavka donosi se najkasnije do 30. studenog tekuće za narednu kalendarsku godinu i dostavlja se Općinskom načelniku putem Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 105.

Vijeće mjesnog odbora može osnovati stalna i povremena radna tijela.
Radna tijela osnivaju se rješenjem kojim se utvrđuje njihov djelokrug i sastav.

Članak 106.

Mjesni odbor ima prihode iz Proračuna Općine i to:
• prihodi od nekretnina koje su vlasništvu mjesnog odbora ili Općine na području mjesnog odbora a služe za zadovoljenje potreba samo tog mjesnog odbora,
• prihoda od komunalnih naknada i usluga i taksa prikupljenih na području mjesnog odbora,
• prihoda od pomoći,
• prihodi od dotacija iz Općinskog proračuna i
• drugih prihoda.
Vijeće mjesnog odbora može svoje prihode udružiti s drugim vijećima mjesnih odbora radi provedbe program rada odnosno stvaranja financijskih pretpostavki za izvršenje programa rada, a temeljem uzajamno utvrđenih kriterija.

Članak 107.

Financijske i administrativne poslove za mjesni odbor obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine.

Članak 108.

Nadzor nad zakonitošću rada mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik.

13. Ustrojstvo i rad javnih službi

Članak 109.

Ustrojstvo i rad javnih službi regulirati će se, na prijedlog Općinskog načelnika, posebnom odlukom Vijeća.

14. Metode i oblici suradnje sa drugim

Članak 110.

Ostvarujući zajednički interes gospodarskog i društvenog razvoja Općina razvija, surađuje i unapređuje suradnju sa drugim lokalnim i područnim jedinicama samouprave zaključujući sporazume o međusobnoj suradnji.
Odluku o zaključivanju Sporazuma iz stavka 1. ovog članka donosi Vijeće.

Članak 111.

Radi jačanja prijateljstva i razumijevanja među narodima i unapređivanja gospodarskih, kulturnih i drugih odnosa, a u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima Općina može, temeljem odluke Vijeća, sklopiti sporazume o suradnji s odgovarajućim lokalnim jedinicama drugih država.

Članak 112.

Sporazumi o suradnji sa drugim jedinicama lokalne samouprave objavljuju se u „Glasniku Karlovačke županije“

Članak 113.

Općinsko vijeće može, radi ostvarivanja razvojnih gospodarskih, kulturnih, socijalnih i drugih aspekata od značaja za Općinu, zaključivati sporazume sa humanitarnim, vjerskim, nevladinim i drugim organizacijama a koji se obavezno moraju objaviti u „Glasniku Karlovačke županije“.

15. Zaštita i prava nacionalnih manjina

Članak 114.

Pripadnici nacionalnih manjina u Općini Saborsko sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina.

Članak 115.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Općini Saborsko imaju pravo:
– predlagati tijelima Općine mjere za unapređenje položaja nacionalnih manjina u Općini Saborsko, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja za nacionalnu manjinu,
– isticati kandidate za dužnosti u tijelima Općine,
– biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će s raspravljati radno tijelo Općinskog vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine

Članak 116.

Načelnik-ca je dužan-na u pripremi prijedloga općih akata od vijeća nacionalnih manjina, odnosno predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za područje Općine Saborsko zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

Članak 117.

Na području Općine Saborsko pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo koristiti i isticati simbole i zastave nacionalne manjine.
Zastavu nacionalne manjine može se uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Općine Saborsko isticati na poslovnim zgradama u kojim nacionalna manjina ima sjedište i u svečanim prigodama značajnim za nacionalnu manjinu.

Članak 118.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i znamenje svoje nacionalne manjine i to:
– u sastavu svojih pečata i žigova,
– u natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište, te u službenim i svečanim prostorijama,
– u zaglavljima službenih akata koje donose.

Članak 119.

U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi i himana i//ili svečane pjesme nacionalne manjine.
Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine, obavezno se izvodi himna Republike Hrvatske.

Članak 120.

Općina Saborsko u skladu s mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.
Općina Saborsko osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina sukladno mogućnostima i donešenim Odlukama

16. Akti Općine

Članak 121.

Općinsko vijeće u svom samoupravnom djelokrugu a u skladu sa zakonom i ovim Statutom donosi:
1. Opće akte i to: Statut Općine, Poslovnik o radu, godišnji proračun Općine, odluke o izvršenju Proračuna, završni račun Proračuna,
2. Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 122.

Općinski načelnik-ca u poslovima iz svog djelokruga rada donosi odluke, rješenja,zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.
Načelnik-ca donosi i druge pojedinačne akte kada u skladu sa zakonom rješava o pravima i obvezama fizičkih i pravnih osoba.

Članak 123.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 124.

Jedinstveni upravni odjel Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Protiv pojedinačnih akata iz stavaka 1.ovog čanka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Karlovačke županije, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku ako posebnim zakonom nije propisan postupa pred tijelima lokalne samouprave.

Članak 125.

Općinski načelnik-ca nadzire zakonitost provedbe općih i pojedinačnih akata

Članak 126.

Daljnje odredbe o aktima Općine Saborsko i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.
Članak 127.

Opći akti se prije nego što stupe na snagu objavljuju u Glasniku Karlovačke županije.
Opći akt stupa na snagu najranije 8 dana od dana njegove objave.
Iznimno, općim aktom se može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave.
Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

17. Prijelazne i završne odredbe

Članak 128.

Donošenjem ovog Statuta prestaju važiti: Statut Općine Saborsko, Klasa: 021-04/09-01/15, Urbroj: 2133/15-03-09-01, 0d 03.07.2009.godine.

Članak 129.

Izmjene i dopune ovog Statuta mogu se vršiti kad za to nastupe zakonom predviđene okolnosti.
Prijedlog za izmjenu i dopunu ovog Statuta, odnosno donošenje novog Statuta, mogu podnijeti jedna trećina vijećnika Vijeća kao i Općinski načelnik.
Prijedlog iz stavka 1. ovog članka mora biti obrazložen u pisanom obliku, a podnosi se predsjedniku Vijeća.
Vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj izmjeni ili dopuni Statuta.
Ukoliko se ne prihvati prijedlog izmjene ili dopune Statuta, odnosno donošenje novog Statuta, shodno odredbi stavka 3. ovog članka, ponovni prijedlog može se podnijeti nakon isteka roka od šest mjeseci.

Članak 130.

Vijeće, nakon provedene javne 15-to dnevne rasprave putem vijeća mjesnih odbora i oglašavanja prijedloga izmjena i dopuna, odnosno donošenje novog Statuta, na oglasnim tablama u mjesnim odborima, odlučuje o izmjeni ili dopuni Statuta, odnosno donošenju novog Statuta, većinom glasova svih vijećnika.

Članak 131.

Konačni prijedlog Statuta odnosno njegove izmjene i dopune utvrđuje i predlaže Odbor za Statut i Poslovnik.
Odbor za Statut i Poslovnik ovlašten je i izraditi i objaviti pročišćeni tekst Statuta i Poslovnika o radu Vijeća.

Članak 132.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana nakon objave u „ Glasniku Karlovačke županije“.

KLASA: 021-04/09-01/36 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SABORSKO
URBROJ: 2133/15-03-09-1 Predsjednik Vijeća
Saborsko, 31.srpnja 2009. god.

Ivan Matovina

771 pogleda