Natječaj za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (turistička sezona 2016.)

Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama u srijedu 24.02.2016.g. br.17/16. Rok za prijavu je 3. ožujka 2016.g.

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12 – osnovni tekst, NN br. 141/12 – Dodatak I i NN br. 150/13 i 153/13 – Dodatak II) i članka 21. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA: 112-01/14-01/04, URBROJ: 517-03-1-1-16-411 od 12. veljače 2016. godine, ravnateljica Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera raspisuje:

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (turistička sezona 2016.), za sljedeća radna mjesta:

I SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA:

I.1. Zidar – 2 izvršitelja

I.2. Tesar – 4 izvršitelja

I.3. Radnik na uređivanju travnjaka – 5 izvršitelja

I.4. Stručni referent-vrtlar – 1 izvršitelj

I.5. Čistač u Parku – 20 izvršitelja

Ukupno: 32 izvršitelja

II SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

II.1. Turistički vodič – 5 izvršitelja

II.2. Recepcionar ulaznih recepcija I – 11 izvršitelja

II.3. Informator – 14 izvršitelja

II.4. Informator – stjuard panoramskog vlaka – 11 izvršitelja

II.5. Informator – blagajnik parkinga – 10 izvršitelja

II.6. Čuvar parkirališta – 19 izvršitelja

II.7. Pomoćnik zapovjednika -mornar – 24 izvršitelja

II.8. Vozač panoramskog vlaka – 3 izvršitelja

II.9. Vozač autobusa – 3 izvršitelja

II.10. Vozač B i C kategorije – 2 izvršitelja

II. 11. Rukovatelj građevinskim strojem – 1 izvršitelj

II.12. Čistač vozila – 2 izvršitelja

Ukupno: 105 izvršitelja

 

III PODRUŽNICA TRGOVINE

III.1. Prodavač II – 20 izvršitelja

Ukupno: 20 izvršitelja

 

IV PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

IV.1. Recepcionar I – 1 izvršitelj

IV.2. Recepcionar II – 13 izvršitelja

IV.3. Recepcionar III – 4 izvršitelja

IV.4. Nosač prtljage – 3 izvršitelja

IV.5. Konobar II – 38 izvršitelja

IV.6. Konobar III – 30 izvršitelja

IV.7. Blagajnik – 13 izvršitelja

IV.8. Voditelj šanka – 2 izvršitelja

IV.9. Kuhar II – 28 izvršitelja

IV.10. Kuhar III – 6 izvršitelja

IV.11. Slastičar II – 4 izvršitelja

IV.12. Perač posuđa – 15 izvršitelja

IV.13. Kuhar roštilja-pečenjar – 14 izvršitelja

IV.14. Mesar – 3 izvršitelja

IV.15. Vozač – 2 izvršitelja

IV.16. Referent AOP-a – 2 izvršitelja

IV.17. Sobarica – 16 izvršitelja

IV.18. Čistačica – 17 izvršitelja

IV.19. Vešarica – 11 izvršitelja

IV.20. Pomoćni radnik u domaćinstvu – 2 izvršitelja

IV.21. Pomoćni radnik – kosac – 4 izvršitelja

IV.22. Kućni majstor – elektrotehničar – 5 izvršitelja

IV.23. Kućni majstor – vodoinstalater – 1 izvršitelj

IV.24. Sanitarni tehničar na bazenu – 1 izvršitelj

IV.25. Personalni vratar – 1 izvršitelj

Ukupno: 236 izvršitelja

 

V SLUŽBA EKONOMSKO FINANCIJSKIH POSLOVA

V.1. Računovodstveni referent faktura – 1 izvršitelj

Ukupno: 1 izvršitelj

 

VI SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

VII.1. Referent nabave – 2 izvršitelja

VII.2. Vatrogasac – 1 izvršitelj

VII.3. Vatrogasac-vozač – 1 izvršitelj

VII.4. Čuvar – 4 izvršitelja

VII.5. Informatičar-serviser informatičke opreme – 2 izvršitelja

Ukupno: 10 izvršitelja

 

 

VII PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

VIII.1. Električar za održavanje elektroopreme i instalacija – 1 izvršitelj

VIII.2. KV tesar – 1 izvršitelj

Ukupno: 2 izvršitelja

 

Sveukupno: 406 izvršitelja

Uvjeti:

– NKV (za radna mjesta: radnik na uređivanju travnjaka, čistač u Parku, čuvar parkirališta, čistač vozila, personalni vratar, nosač prtljage, pomoćni radnik u domaćinstvu, sobarica, vešarica, perač posuđa, čistačica i pomoćni radnik-kosac);

– SSS i položen ispit za zaštitara (za radno mjesto: čuvar)

– SSS građevinskog smjera (za radno mjesto: zidar)

– SSS drvno-prerađivačkog smjera (za radno mjesto: tesar i KV tesar);

– SSS vrtlarskog smjera (za radno mjesto: stručni referent-vrtlar)

– SSS ekonomskog smjera (za radno mjesto: računovodstveni referent faktura);

– SSS medicinskog ili kemijskog smjera (za radno mjesto: sanitarni tehničar na bazenu);

– SSS ekonomskog, turističkog ili hotelijersko-turističkog smjera (za radna mjesta: recepcionar ulaznih recepcija I, informator, informator-stjuard panoramskog vlaka, informator-blagajnik parkinga, recepcionar II, recepcionar III, blagajnik i referent AOP-a);

– SSS ekonomskog ili turističkog smjera i brodarska knjižica (za radno mjesto: pomoćnik zapovjednika-mornar);

– SSS prometnog smjera i položen ispit za odgovarajuću kategoriju motornih vozila odnosno položen ispit za rukovatelja građevinskim strojem (za radna mjesta: vozač panoramskog vlaka, vozač autobusa, vozač B i C kategorije, rukovatelj građevinskim strojem i vozač);

– SSS ugostiteljskog ili strukovnog smjera (za radna mjesta: konobar II, konobar III, kuhar II, kuhar III, kuhar roštilja-pečenjar, slastičar II, voditelj šanka i mesar);

– SSS tehničkog smjera i položena C kategorija (za radna mjesta: vatrogasac i vatrogasac-vozač)

– SSS trgovačkog smjera (za radno mjesto: prodavač II);

– SSS ekonomskog ili općeg smjera (za radno mjesto: referent nabave);

– SSS informatičkog smjera (za radno mjesto: informatičar-serviser informatičke opreme);

– SSS elektrotehničkog smjera (za radna mjesta: kućni majstor-elektrotehničar i električar za održavanje elektroopreme i instalacija);

– SSS vodoinstalaterskog smjera (za radna mjesta: kućni majstor-vodoinstalater)

– VŠS hotelijersko-ugostiteljskog smjera (za radno mjesto: recepcionar I)

– VŠS turističkog ili društvenog smjera i znanje dva svjetska jezika (za radno mjesto: turistički vodič)

i

– aktivno znanje stranih jezika za poslove SSS i VŠS

– poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima za poslove KV, SSS i VŠS

 

Uz prijavu za natječaj na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:

– kratki životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)

– presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi (samo za radna mjesta SSS i VŠS)

– presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu

– presliku osobne iskaznice

– presliku domovnice

– presliku vozačke dozvole (samo za radna mjesta za koje je odgovarajuća kategorija vozačke dozvole uvjet natječaja)

– presliku brodarske knjižice (samo za radno mjesto za koje je brodarska knjižica uvjet natječaja)

– izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

 

NAPOMENE:

– kandidati koji su u turističkoj sezoni 2015. bili u radnom odnosu s Ustanovom ne moraju dostavljati obveznu dokumentaciju propisanu natječajem (*izuzev uvjerenja o nekažnjavanju) već mogu popuniti „OBRAZAC PRIJAVE – za natječaj sezona 2016.“ koji će biti objavljen na službenim web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr);

– kandidati koji žele podnijeti prijavu na predmetni natječaj dužni su jasno i nedvojbeno naznačiti za koje radno mjesto podnose prijavu (kandidati koji žele podnijeti prijavu za više radnih mjesta mogu podnijeti jednu prijavu, u kojoj su dužni jasno i nedvojbeno naznačiti za koja sve radna mjesta se prijava odnosi);

– kandidati mogu podnijeti jednu prijavu kojom se natječu za više oglašenih radnih mjesta;

– svi ugovori o radu sklapaju se s izabranim kandidatima na određeno vrijeme zbog povećanog opsega poslova u turističkoj sezoni 2016. s probnim radom u trajanju od mjesec dana, sa danom početka rada u periodu od 21.03.2016.g do 01.07.2016.g. odnosno prema potrebama posla, a zaključno najkasnije do 31.10.2016.g. (bez mogućnosti produljenja), sve sukladno internoj odluci Ustanove te javnoj objavi rezultata predmetnog natječaja na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr);

– prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati po pozivu poslodavca dužni su pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti;

– Ustanova ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da su nezaposleni i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (u preslici).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predaju se osobno u prizemlju Hotela „Jezero“ (od ponedjeljka do petka u vremenu od 11,00 do 15,00 sati) ili šalju na adresu: Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Odjel pravnih kadrovskih i općih poslova, Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: „Za natječaj – turistička sezona 2016.“.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera (www.np-plitvicka-jezera.hr).

887 pogleda