NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE NA NEODREĐENO

Natječaj je objavljen u NN br. 50 od 1. lipnja 2016. Zadnji dan za prijavu – 9. lipnja 2016.

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12 – osnovni tekst, NN br. 141/12 – Dodatak I i NN br. 150/13 i 153/13 – Dodatak II), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 112-01/14-01/04 URBROJ: 517-03-1-1-16-457 od 27. svibnja 2016. godine, vršitelj dužnosti ravnatelja Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ raspisuje:

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos službenika i namještenika (m/ž) na neodređeno vrijeme (zbog prestanka ugovora o radu) za sljedeće radno mjesto:

 

I               PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

I.I.           Tehnolog (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci

Uvjeti za rad:

– VSS-VII/I stupanj stručne spreme biološko-tehnološkog smjera

– najmanje tri godine rada u struci

– poznavanje jednog svjetskog jezika

– znanje rada na računalu

I.II.         Voditelj OJ Restoran Poljana i MPO (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci

Uvjeti za rad:

– VSS-VII/I stupanj stručne spreme hotelijersko-ugostiteljskog smjera

– najmanje tri godine radnog iskustva u struci na rukovodećem mjestu

– znanje dva svjetska jezika

– poznavanje rada na računalu

I.III.        Slastičar II (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca

Uvjeti za rad:

– SSS-IV/I stupanj stručne spreme ugostiteljskog smjera

– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci

– poznavanje jednog svjetskog jezika

 

II             PODRUŽNICA TRGOVINE

II.1.        Prodavač I (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca

Uvjeti za rad:

– SSS-IV/I stupanj stručne spreme trgovačkog smjera

– najmanje jedna godina radnog iskustva

– poznavanje jednog svjetskog jezika

– znanje rada na računalu

 

III            SLUŽBA EKONOMSKO FINANCIJSKIH POSLOVA

III.1.       Referent poreza (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseca

Uvjeti za rad:

– VŠS-VI/I stupanj stručne spreme ekonomskog smjera

– najmanje pet godina radnog iskustva

– znanje rada na računalu, poznavanje MS Office paketa

 

IV            SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

IV.1.       Vozač panoramskog vlaka (m/ž) – 2 izvršitelja s probnim radom 2 mjeseca

Uvjeti za rad:

– SSS-IV/I stupanj stručne spreme prometnog smjera i položen ispit na vozača D i E kategorije

– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci

– poznavanje jednog svjetskog jezika

 

Uz prijavu za natječaj na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:

  • životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)
  • presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi (za radna mjesta SSS)
  • presliku svjedodžbe/diplome o završenoj višoj/visokoj stručnoj spremi (za radna mjesta VŠS/VSS)
  • presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu
  • presliku osobne iskaznice
  • presliku domovnice
  • presliku vozačke dozvole (za radno mjesto vozač panoramskog vlaka)
  • izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da su nezaposleni i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (u preslici).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Poziv kandidatima na usmeni intervju i/ili pisano testiranje bit će objavljeni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predaju se osobno u pisarnicu (u prizemlju Znanstveno – stručnog centra dr. Ivo Pevalek, radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati) ili šalju na adresu:  Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Znanstveno – stručni centar dr. Ivo Pevalek, Odjel pravnih kadrovskih i općih poslova, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: „Za natječaj – __________ (naziv radnog mjesta za koje kandidat podnosi prijavu)“.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

853 pogleda