Podsjetnik korisnicima- vlasnicima o zakonskim obvezama

Poštovani  vlasnici/korisnici nekretnina na području općine Saborsko, ovim putem Vam želimo skrenuti pažnju na neke od Vaših  zakonskih obaveza:

Komunalni red

Obavještavamo  Vas da kao vlasnik odnosno korisnik, sukladno članku 3. I 4. Odluke o komunalnom redu općine Saborsko (Glasnik Karlovačke županije 12/12 i 28/12), imate obavezu  okućnicu odnosno okoliš zgrade održavati urednima.

Ostale parcele se uređuju prema Odluci o agrotehničkim mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednog zemljišta i rudina na području općine Saborsko (Glasnik Karlovačke županije 11/10).

Nepoštivanje  odredaba Odluke o komunalnom redu biti  će sankcionirano sukladno čl. 62. iste odluke.

Grobna naknada

Obavještavamo vas da je sukladno Zakonu o grobljima (NN 19/98 i 50/12) i Odluci  o grobljima (Glasnik Karlovačke županije 34/09 i 39/15) uvedena obveza plaćanja grobnog mjesta na području općine Saborsko a sve radi  podizanja razine usluga.

Godišnja grobna naknada se plaća za održavanje zajedničkih dijelova groblja, kao što je hortikulturno uređenje, održavanje groblja, odvoz smeća, održavanje cesta i staza, održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže, održavanje objekata na groblju.

Vlasnik groblja je Općina Saborsko. Fizičke osobe su korisnici grobnih mjesta i vlasnici su nadgrobnih uređaja (grobnica, spomenika, grobnih ploča). Zemljište koje zauzima grobno mjesto dodijeljeno je korisnicima na korištenje na neodređeno vrijeme. Dakle, korisnici nisu vlasnici zemljišta na kojem se nalazi grobno mjesto nego im je zemljište samo dodijeljeno na korištenje.

 

Molimo sve Vas koji ste  korisnici/nasljednici grobnih mjesta, a ne nalazite se u evidenciji Općine Saborsko,  da se čim prije javite kako bi se od vas uzeli potrebni podaci i izdala  rješenja o korištenju grobnih mjesta.

Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina, smatrat će se napuštenim i može se ponovno dodijeliti na korištenje.

Činjenica da je grob uređivan, održavan i/ili posjećen ne utječe na prestanak prava korištenja. 

 

Komunalna naknada

Čl.22. st.6. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03.-pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09. i 79/09, 153/09,49/11,84/11,90/11,144/12,94/13,153/13) propisano je da su obveznici plaćanja komunalne naknade (vlasnici ili korisnici nekretnina) dužni u roku od 15 dana od dana nastanka obveze (izgradnja, kupnja) ili promjene osobe obveznika istu prijaviti upravnom odjelu jedinice lokalne samouprave na području gdje se nekretnina nalazi.

Analizom evidencija s kojima raspolaže Općina Saborsko uočena je pojava neprijavljivanja nastanka obveze plaćanja komunalne naknade od strane pojedinih vlasnika ili korisnika nekretnina, posebice kod slučajeva promjene vlasnika nekretnine i izmjene  kvadrature objekta.

Zakonom je također propisano da će se svaka fizička ili pravna osoba koja ne prijavi nastanak obveze plaćanja komunalne naknade kazniti novčanom kaznom u visini godišnje obveze komunalne naknade.

Na osnovi navedenog, a kako bi izbjegli pokretanje prekršajnog postupka, molimo Vas da ukoliko isto već niste učinili, izvršite Zakonom propisanu obvezu.

Očekujemo vaše puno razumijevanje i potpunu pomoć u realizaciji ovog posla.

Za sva dodatna objašnjenja i eventualne nejasnoće, stojimo Vam na raspolaganju.

Isto tako Vas obavještavamo da su opći akti koji su bitni za Vas objavljeni na našoj službenoj internetskoj stranici www.saborsko.hr  pod nazivom „važniji općinski akti“.

Kontakt brojevi: Sanja Špehar , viši upravni referent 047-571-195, e-mail: sanja@opcina-saborsko.hr ; Marija Hodak, referent za komunalne poslove 047-571-197, e-mail:  marija@opcina-saborsko.hr;

Zahvaljujemo na suradnji.

853 pogleda