NATJEČAJ – SLUŽBA ZAŠTITE – 7 SLUŽBENIKA

Natječaj je objavljen u NN br. 77 od 26. kolovoza 2016. Zadnji dan za prijavu – 5. rujna 2016.

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12 – osnovni tekst, NN br. 141/12 – Dodatak I i NN br. 150/13 i 153/13 – Dodatak II), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 112-01/14-01/04 URBROJ: 517-03-1-1-16-487 od 19. kolovoza 2016. godine, vršitelj dužnosti ravnatelja Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ raspisuje:

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na neodređeno vrijeme (zbog prestanka ugovora o radu) za sljedeće radno mjesto:

 

I               SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PRTOMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA

I.I.           ODSJEK ZA EKOLOGIJU VODA

I.I.1.       Stručni suradnik – biolog/ekolog (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci

Uvjeti za rad:

– VSS-VII/I stupanj stručne spreme prirodnih ili srodnih znanosti

– jedna godina radnog iskustva

– znanje jednog svjetskog jezika

– znanje rada na računalu

I.II.         ODSJEK ZA EKOLOGIJU FLORE I FAUNE

I.II.1.      Stručni suradnik – biolog/ekolog (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci

Uvjeti za rad:

– VSS-VII/I stupanj stručne spreme prirodnih ili srodnih znanosti

– jedna godina radnog iskustva

– znanje jednog svjetskog jezika

– znanje rada na računalu

I.II.2.      Stručni suradnik – zoolog (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci

Uvjeti za rad:

– VSS-VII/I stupanj stručne spreme biološkog, veterinarskog ili drugog odgovarajućeg smjera

– jedna godina radnog iskustva u struci

– znanje jednog svjetskog jezika

– znanje rada na računalu

I.III.        ODSJEK ZA OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

I.III.1.    Voditelj Odsjeka za očuvanje kulturne baštine (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci

Uvjeti za rad:

– VSS-VII/I stupanj stručne spreme tehničkih ili društvenih znanosti

– najmanje pet godina radnog iskustva u struci

– znanje jednog svjetskog jezika

– znanje rada na računalu

I.IV.        ODJEL NADZORA, ZAŠTITE I ČUVANJA NACIONALNOG PARKA

I.IV.1.    Nadzornik II (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseca

Uvjeti za rad:

– SSS-VI/I stupanj stručne spreme prirodoslovnog smjera

– najmanje jedna godina radnog iskustva i položen stručni ispit

– znanje jednog svjetskog jezika

– poznavanje rada na računalu

I.IV.2.    Nadzornik III (m/ž) – 2 izvršitelja s probnim radom 3 mjeseca

Uvjeti za rad:

– SSS-VI/I stupanj stručne spreme prirodoslovnog smjera

– najmanje 6 mjeseci radnog iskustva i položen stručni ispit

– znanje jednog svjetskog jezika

– poznavanje rada na računalu

 

Uz prijavu za natječaj na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:

– životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)

– presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi (za radna mjesta SSS)

– presliku svjedodžbe/diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi (za radna mjesta VSS)

– presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu

– presliku potvrde o položenom ispitu za nadzorniku (za radno mjesto nadzornik II i nadzornik III)

– presliku osobne iskaznice

– presliku domovnice

– presliku vozačke dozvole (za radno mjesto nadzornik II i nadzornik III)

– izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

 

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da su nezaposleni i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (u preslici).

Za radno mjesto nadzornik II/nadzornik III mogu se prijaviti kandidati koji nemaju položen stručni ispit za nadzornika uz uvjet da ga, ako zadovolje na probnom roku, polože najkasnije u roku od godine dana od stupanja na dužnost.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Poziv kandidatima na usmeni intervju i/ili pisano testiranje bit će objavljeni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predaju se osobno u pisarnicu (u prizemlju Znanstveno – stručnog centra dr. Ivo Pevalek, radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati) ili šalju na adresu:  Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Znanstveno – stručni centar dr. Ivo Pevalek, Odjel pravnih kadrovskih i općih poslova, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: „Za natječaj – __________ (naziv radnog mjesta za koje kandidat podnosi prijavu)“.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

978 pogleda