Izvješće o provedenom savjetovanju sa zaintersiranom javnošću za nacrt prijedloga Proračuna 2017. s projekcijom proračuna 2018. i 2019.

  • REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA  ŽUPANIJA
  • O P Ć I N A  SABORSKO
  • Jedinstveni upravni odjel KLASA: 008-04/16-01/1
  • URBROJ: 2133/15-03-16-1
  • Saborsko, 17. prosinca 2016. godine

I Z V J E Š Ć E

o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga

Proračuna Općine Saborsko za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 23/13, 85/15) provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

1. Naziv nacrta prijedloga akta: Proračun Općine Saborsko za 2017. godinu s
projekcijom za 2018. i 2019. godinu
2. Predlagatelj akta: Općinski načelnik
3. Tijelo koje provodi savjetovanje: Jedinstveni   upravni   odjel/Službenik   za
informiranje
4. Cilj savjetovanja: Prikupiti  mišljenja/primjedbe/  prijedloge
zainteresirane javnosti o nacrtu prijedloga
akta
5. Razdoblje provedbe savjetovanja: 22. studenoga 2016. godine –
15. prosinca 2016. godine
6. Nacrt prijedloga akta je bio objavljen: web stranica Općine Saborsko
www.saborsko.hr
7. Zapri mljena mišljenja/ primj edbe/   prijedlozi: Nije ih bilo.
8. Troškovi p rovedenog savjetovanja : Nije ih bilo.

 

Cijelo izvješće možete pogledati ovdje

883 pogleda