NATJEČAJ za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (turistička sezona 2017.)

Natječaj je objavljen u NN br. 9 od 1. veljače 2017. Zadnji dan za prijavu – 9. veljače 2017.

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i  članka 21. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«, v.d. Ravnatelja Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera raspisuje:

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (turistička sezona 2017.),  za sljedeća radna mjesta:

I               SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA:
I.1. Radnik na uređivanju travnjaka – 5 izvršitelja
I.2. Stručni referent-vrtlar – 1 izvršitelj
I.3. Čistač u Parku  –  20 izvršitelja
Ukupno:  26 izvršitelja   

II               SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA
II.1. Turistički vodič – 4 izvršitelja
II.2. Recepcionar ulaznih recepcija I – 12 izvršitelja
II.3. Informator – 14 izvršitelja
II.4. Informator – stjuard panoramskog vlaka – 13 izvršitelja
II.5. Informator – blagajnik parkinga – 10 izvršitelja
II.6. Čuvar parkirališta – 17 izvršitelja
II.7. Zapovjednik broda – 3 izvršitelja
II.8. Pomoćnik zapovjednika -mornar – 25 izvršitelja
II.9. Vozač autobusa  – 2 izvršitelja
II.10. Vozač B i C kategorije – 4 izvršitelja
II.11. Rukovatelj građevinskim strojem – 1 izvršitelj
II.12. Vozač traktora – 1 izvršitelj
II.13. Čistač vozila – 3 izvršitelja
Ukupno: 109 izvršitelja

III              PODRUŽNICA TRGOVINE
III.1. Prodavač II* – 20 izvršitelja
Ukupno: 20 izvršitelja
*Napomena: radno mjesto prodavač II obuhvaća poslove prodavača  u marketima, suvenirnicama i vanjskoj prodaji sladoleda, te Ustanova samostalno odlučuje o mjestu rada izabranih kandidata

IV             PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA
IV.1. Recepcionar II – 10 izvršitelja
IV.2. Recepcionar III – 5 izvršitelja
IV.3. Nosač prtljage – 4 izvršitelja
IV.4. Konobar II – 44 izvršitelja
IV.5. Konobar  III – 28 izvršitelja
IV.6. Blagajnik – 16 izvršitelja
IV.7. Voditelj šanka – 3 izvršitelja
IV.8. Kuhar II – 29 izvršitelja
IV.9. Kuhar III – 10 izvršitelja
IV.10. Slastičar II – 4 izvršitelja
IV.11. Slastičar III – 2 izvršitelja
IV.12. Perač posuđa – 14 izvršitelja
IV.13. Kuhar roštilja-pečenjar  –  12 izvršitelja
IV.14. Mesar – 3 izvršitelja
IV.15. Vozač – 2 izvršitelja
IV.16. Referent AOP-a – 2 izvršitelja
IV.17. Sobarica – 16 izvršitelja
IV.18. Čistačica – 21 izvršitelja
IV.19. Vešarica – 10 izvršitelja
IV.20. Pomoćni radnik u domaćinstvu – 4 izvršitelja
IV.21. Pomoćni radnik – kosac – 5 izvršitelja
IV.22. Kućni majstor – elektrotehničar  – 4 izvršitelja
IV.23. Kućni majstor – vodoinstalater  – 3 izvršitelja
IV.24. Sanitarni tehničar na bazenu – 1 izvršitelj
Ukupno: 252 izvršitelja

V               SLUŽBA EKONOMSKO FINANCIJSKIH POSLOVA

V.1. Računovodstveni referent faktura – 1 izvršitelj

Ukupno: 1 izvršitelj

 

VI             SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

VII.1. Referent nabave – 1 izvršitelj
VII.2. Vatrogasac – 1 izvršitelj
VII.3. Vatrogasac-vozač – 1 izvršitelj
VII.4. Čuvar – 4 izvršitelja
VII.5. Informatičar-serviser informatičke opreme – 2 izvršitelja

Ukupno: 9 izvršitelja

 

VII            PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
VIII.1. Električar za održavanje elektroopreme i instalacija  – 1 izvršitelj
VIII.2. Soboslikar – 1 izvršitelj
VIII.3. Pomoćni radnik – 6 izvršitelja
Ukupno: 8 izvršitelja

Sveukupno: 425 izvršitelja

 

Uvjeti:
– NKV (za radna mjesta: radnik na uređivanju travnjaka, čistač u Parku, čuvar parkirališta, čistač vozila, nosač prtljage, pomoćni radnik u domaćinstvu, sobarica, vešarica, perač posuđa, čistačica, pomoćni radnik-kosac i pomoćni radnik);
– SSS  i položen ispit za zaštitara (za radno mjesto: čuvar)
– SSS građevinskog smjera – soboslikar (za radno mjesto: soboslikar);
– SSS vrtlarskog smjera (za radno mjesto: stručni referent-vrtlar)
– SSS ekonomskog smjera (za radno mjesto: računovodstveni referent faktura);
– SSS medicinskog ili kemijskog smjera (za radno mjesto: sanitarni tehničar na bazenu);
– SSS ekonomskog, turističkog ili hotelijersko-turističkog smjera (za radna mjesta: recepcionar ulaznih recepcija I, informator, informator-stjuard panoramskog vlaka, informator-blagajnik parkinga, recepcionar II, recepcionar III, blagajnik i referent AOP-a);
– SSS tehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera, te položen ispit za zapovjednika broda na unutarnjim vodama i licenca za putničko plovilo  (za radno mjesto: zapovjednik broda);
– SSS ekonomskog ili turističkog smjera i brodarska knjižica (za radno mjesto: pomoćnik zapovjednika-mornar);
– SSS prometnog smjera i položen ispit za odgovarajuću kategoriju motornih vozila odnosno položen ispit za rukovatelja građevinskim strojem (za radna mjesta: vozač autobusa, vozač B i C kategorije, rukovatelj građevinskim strojem, vozač traktora  i vozač);
– SSS ugostiteljskog i/ili strukovnog smjera (za radna mjesta: konobar II, konobar III, kuhar II, kuhar III, kuhar roštilja-pečenjar, slastičar II, slastičar III, voditelj šanka i mesar);
– SSS tehničkog smjera i položena C kategorija (za radna mjesta: vatrogasac i vatrogasac-vozač)
– SSS trgovačkog smjera (za radno mjesto: prodavač II);
– SSS ekonomskog ili općeg smjera (za radno mjesto: referent nabave);
– SSS informatičkog smjera (za radno mjesto: informatičar-serviser informatičke opreme);
– SSS elektrotehničkog smjera (za radna mjesta: kućni majstor-elektrotehničar i električar za održavanje elektroopreme i instalacija);
– SSS vodoinstalaterskog smjera (za radna mjesta: kućni majstor-vodoinstalater)
– VŠS turističkog ili društvenog smjera i znanje dva svjetska jezika (za radno mjesto: turistički vodič)
i
– aktivno znanje stranih jezika za poslove SSS i VŠS
– poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima za poslove SSS i VŠS

Uz prijavu za natječaj na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:
– kratki životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)
– presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi (samo za radna mjesta SSS i VŠS)
– presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu (OBAVEZNO ZA SVE KANDIDATE)
– presliku osobne iskaznice
– presliku domovnice
– presliku vozačke dozvole (samo za radna mjesta za koje je odgovarajuća kategorija vozačke dozvole uvjet natječaja)
– presliku brodarske knjižice, potvrde o položenom ispitu za zapovjednika broda na unutarnjim vodama i/ili dozvolu/licencu za prijevoz brodom  (samo za radna mjesta zapovjednik broda i/ili pomoćnik zapovjednika-mornar)
– izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci – OBAVEZNO ZA SVE KANDIDATE))

OBRAZAC ZA PRIJAVU NATJEČAJA

NAPOMENE:                         
– kandidati koji su u turističkoj sezoni 2016. bili u radnom odnosu s Ustanovom ne moraju dostavljati obveznu dokumentaciju propisanu natječajem (*izuzev uvjerenja o nekažnjavanju i potvrde HZMO-a o radnom stažu) već mogu popuniti „OBRAZAC PRIJAVE – za natječaj sezona 2017.“ koji će biti objavljen na službenim web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr);

– kandidati koji žele podnijeti prijavu na predmetni natječaj dužni su jasno i nedvojbeno naznačiti za koje radno mjesto podnose prijavu (kandidati koji žele podnijeti prijavu za više radnih mjesta mogu podnijeti jednu prijavu, u kojoj su dužni jasno i nedvojbeno naznačiti za koja sve radna mjesta se prijava odnosi);

– kandidati mogu podnijeti jednu prijavu kojom se natječu za više oglašenih radnih mjesta;

– svi ugovori o radu sklapaju se s izabranim kandidatima na određeno vrijeme zbog povećanog opsega poslova u turističkoj sezoni 2017.  s probnim radom u trajanju od mjesec dana, sa danom početka rada u periodu od 27.03.2017.g do 01.07.2017.g. odnosno prema potrebama posla, a zaključno najkasnije do 31.10.2017.g. (bez mogućnosti produljenja), sve sukladno internoj odluci Ustanove te javnoj objavi rezultata predmetnog natječaja na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr);

– prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati po pozivu poslodavca dužni su pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti;

Ustanova ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da su nezaposleni i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (u preslici).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predaju se osobno u prizemlju Hotela „Jezero“ (od ponedjeljka do petka u vremenu od 11,00 do 15,00 sati) ili šalju na adresu:  Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Odjel pravnih kadrovskih i općih poslova, Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: „Za natječaj – turistička sezona 2017.“.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera (www.np-plitvicka-jezera.hr).
U Plitvičkim Jezerima, 24. siječnja 2017.
Ur. broj: 600/17

Javna ustanova „NP Plitvička jezera“
v.d. Ravnatelja Anđelko Novosel, prof.

 

1,178 pogleda