Poziv za podnošenje prijave poreza kuće za odmor za 2017.


REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA KARLOVAČKA
OPĆINA SABORSKO    

  • Klasa : 410-15/17-01/1
  • Ur. broj :2133/15-03-17-1
  • Saborsko, 15.veljače 2017.

Jedinstveni upravni odjel Općine Saborsko na temelju članka 38. stavaka 2. i 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 73/08, 25/12 i 147/14) i Odluke o općinskim porezima Općine Saborsko (Glasnik Karlovačke županije 02/07) objavljuje

POZIV

za podnošenje prijava poreza na kuće za odmor za 2017.

Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na kuće za odmor da su
obvezni prijaviti podatke za utvrđivanje poreza za 2017. godinu

Na temelju članka 38. stavaka 2. i 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 73/08, 25/12 i 147/14) obavješćujemo pravne i fizičke osobe da su obvezne do 15. ožujka 2016. godine prijaviti podatke o vlasništvu imovine, radi utvrđivanja poreza u godišnjem iznosu.
Prijavu podnose obveznici poreza kod kojih su u odnosu na prethodnu godinu nastale promjene bitne za utvrđivanje poreza te pravne i fizičke osobe novi obveznici poreza na imovinu navedenu u  nastavku.

Porez na kuće za odmor plaća se po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.
Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog posljedica ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres), te zbog starosti i trošnosti.
Radi ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja poreza na kuće za odmor, vlasnici kuća za odmor dužni su podnijeti prijavu i priložiti dokaze da u razdoblju za koje se utvrđuje porez nisu koristili kuće za odmor zbog navedenih okolnosti (npr. zapisnik komisije za popis i procjenu šteta, prijavni kupon policijske uprave za osobe smještene u tim kućama, dokaz da se kuća za odmor ne može koristiti zbog starosti i trošnosti).

Prijavu su dužni podnijeti i vlasnici novoizgrađenih kuća za odmor, vlasnici kuća za odmor kod kojih je od 1. travnja 2016. do 15. ožujka 2017. promijenjen broj četvornih metara korisne površine, svi novi vlasnici kuća za odmor (nasljednici), te oni vlasnici koji su u tom razdoblju promijenili adresu.

Obveznici poreza koji podatke ne prijave do 15. ožujka 2017. prema članku 89. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 500,00 do 25.000,00 kuna.

Obrasci poreznih prijava mogu se podići u pisarnici Općine Saborsko ili na internet stranici općine www.saborsko.hr.

Porezna prijava mora biti čitko popunjena i sadržavati sve zadane podatke iz objavljenih obrazaca.

Porezne prijave se dostavljaju:

  • OPĆINA SABORSKO
  • JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
  • 47306 SABORSKO, SENJ 44
  • e-mail: opcina-saborsko1@ka.htnet.hr
  • tel.047-571-195
  • fax: 047-571-196 

 

PRIJAVAVNI OBRAZAC PREUZMITE – OVDJE

 

 

845 pogleda