Natječaj je objavljen u NN br. 70 od 19. srpnja 2017. Zadnji dan za prijavu – 27. srpnja 2017.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 24/17), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«, vršitelj dužnosti ravnatelja Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ raspisuje:

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos namještenika (m/ž) na određeno vrijeme (radi zamjene zbog odsutnosti postojećih zaposlenika) za sljedeće radno mjesto:

I PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

I.I. Sobarica (m/ž) – 3 izvršitelja s probnim radom 1 mjesec
Uvjeti za rad:
– NKV
– najmanje jedna godina radnog iskustva

I.II. Vešarica (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 1 mjesec
Uvjeti za rad:
– NSS

I.III. Pomoćni radnik – kosac (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 1 mjesec
Uvjeti za rad:
– NKV
– najmanje jedna godina radnog iskustva

I.IV. Recepcionar III (m/ž) – 2 izvršitelja s probnim radom 2 mjeseca Uvjeti za rad:
– SSS-IV/I stupanj stručne spreme hotelijerko-turističkog smjera
– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
– znanje dva svjetska jezika
– znanje rada na računalu

I.V. Konobar III (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca
Uvjeti za rad:
– SSS-IV/I stupanj stručne spreme ugostiteljskog smjera
– znanje dva svjetska jezika

I.VI. Konobar I (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca
Uvjeti za rad:
– VKV-V/I stupanj stručne spreme ugostiteljskog smjera
– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
– poznavanje dva svjetska jezika
– znanje rada na računalu

I.VII. Kuhar I (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca
Uvjeti za rad:
– SSS-IV/I stupanj stručne spreme ugostiteljskog smjera – kuhar
– najmanje dvije godine radnog iskustva u struci
– poznavanje jednog svjetskog jezika

Ukupno – 10 izvršitelja

Uz prijavu za natječaj na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:
– životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)
– presliku svjedodžbe o završenoj srednjoj stručnoj spremi
– presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu
– presliku osobne iskaznice
– presliku domovnice
– izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da su nezaposleni i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (u preslici).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predaju se osobno u pisarnicu (u prizemlju Znanstveno – stručnog centra dr. Ivo Pevalek, radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati) ili šalju na adresu: Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Znanstveno – stručni centar dr. Ivo Pevalek, Odjel pravnih kadrovskih i općih poslova, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: „Za natječaj – _______ (naziv radnog mjesta za koje kandidat podnosi prijavu)“.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima, 14. srpnja 2017.
Ur. broj: 7803/17

Ravnatelj

____________________
Anđelko Novosel, prof

950 pogleda