UPUTE ZA IZRADU PRORAČUNA OPĆINE SABORSKO ZA RAZDOBLJE OD 2018-2020. GODINE

Sukladno Zakonu o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08.,136/12. i 15/15.) Ministarstvo financija sastavilo je Upute za izradu proračuna JLP(R)S.
Upute za izradu proračuna JLP(R)S dostavljaju se svim županijama, gradovima i općinama kako bi na temelju istih upravno tijelo izradilo upute za izradu proračuna i dostavile ih proračunskim
korisnicima i drugim korisnicima proračuna.
Metodologija izrade proračuna JLP(R)S odnosno financijskog plana proračunskog korisnika propisana je Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim kvalifikacijama i Pravilnikom o
proračunskom računovodstvu i Računskom planu.
Općine, gradovi i županije i proračunskih korisnici njihovih proračuna mogu tekst ovih uputa kao i prijedloge za izradu proračuna preuzeti na stranici Ministarstva financija www.mfin.hr
(Proračun/Lokalni proračun)

Cijele upute pročitajte OVDJE

727 pogleda