Poziv na dostavu ponuda -”Ugradnja nadzemnih hidranata na području općine Saborsko”

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE

JAVNI NARUČITELJ:
OPĆINA SABORSKO
Saborsko, Senj 44
OIB: 97869213325
Tel. /faks: 047/801-602
Internetska adresa: www.saborsko.hr
Adresa e-pošte: opcina-saborsko1@ka.htnet.hr
Ev.br. nabave BN 9/2017

Sukladno čl. 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Način provedbe navedenih postupaka definiran je Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave općine Saborsko koji je dostupan na službenoj web stranici naručitelja www.saborsko.hr.

 

 

900 pogleda