Natječaj za prijam u radni odnos namještenika (m/ž) na neodređeno vrijeme za više radnih mjesta

Natječaj je objavljen u NN br. 98 od 4. listopada 2017. Zadnji dan za prijavu–18.listopada 2017.
Na temelju članka 24.Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 24/17), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«, ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ raspisuje:
NATJEČAJ

za prijam u radni odnos namještenika (m/ž) na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

I                 PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

I.I.            Konobar II (m/ž) – 7 izvršitelja s probnim radom 2 mjeseca
Uvjeti za rad:
– SSS-IV/I stupanj stručne spreme ugostiteljskog smjera
– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
– poznavanje dva svjetska jezika
– poznavanje rada na računalu
I.II.           Kuhar II (m/ž) – 6 izvršitelja s probnim radom 2 mjeseca
Uvjeti za rad:
– SSS-IV/I stupanj stručne spreme ugostiteljskog smjera
– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
– poznavanje jednog svjetskog jezika
I.III.         Kuhar III (m/ž) – 6 izvršitelja s probnim radom 2 mjeseca
Uvjeti za rad:
– PKV-II/I stupanj stručne spreme ugostiteljskog smjera
– najmanje jedna godina radnog iskustva
I.IV.         Slastičar II (m/ž) – 2 izvršitelja s probnim radom 2 mjeseca
Uvjeti za rad:
– SSS-IV/I stupanj stručne spreme ugostiteljskog smjera
– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
– poznavanje jednog svjetskog jezika

Ukupno: 21 izvršitelj

Uz prijavu za natječaj na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:
– životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)
– presliku svjedodžbe o završenoj srednjoj stručnoj spremi
– presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu
– presliku osobne iskaznice
– presliku domovnice
– izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

NAPOMENE:                          
– kandidati mogu podnijeti jednu prijavu kojom se natječu za više oglašenih radnih mjesta;
– prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati po pozivu poslodavca dužni su pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Karlovac);
– Ustanova ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da su nezaposleni i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (u preslici).
Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predaju se osobno u pisarnicu (u prizemlju Znanstveno – stručnog centra dr. Ivo Pevalek, radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati) ili šalju na adresu:  Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Znanstveno – stručni centar dr. Ivo Pevalek, Odjel pravnih kadrovskih i općih poslova, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: „Za natječaj – _______ (naziv radnog mjesta za koje kandidat podnosi prijavu)“.
O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).
U Plitvičkim Jezerima, 2. listopada 2017.
Ur. broj: 11608/17

 Ravnatelj

____________________
Anđelko Novosel, prof.

876 pogleda