Natječaj za zakup poslovnog prostora-za neprofitabilne udruge građana

Temeljem odredbe članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11, 64/15), članka 3. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Saborsko (Glasnik Karlovačke županije broj 11/16), Općinski načelnik Općine Saborsko dana 13.listopada 2017. godine objavljuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Saborsko
u zgradi Općine Saborsko na adresi Senj 44, Saborsko

I. PREDMET NATJEČAJA

Davanje u zakup prostorije u zgradi na adresi Senj 44, Saborsko, i to: prostorija koja se nalazi na katu zgrade s površinom od 52 m2 s početnom cijenom od 0,50 kn/m2,
I prostorija u prizemlju zgrade površine 18 m2 s početnom cijenom od 0,50 kn/m2 .

Djelatnost: namjena za neprofitabilne udruge građana Općine Saborsko Vrijeme zakupa: 1 (jedna) godina

II. NAČIN I UVJETI NATJEČAJA

Davanje u zakup poslovne prostorije u vlasništvu Općine Saborsko obavlja se prikupljanjem pisanih ponuda udruga građana Općine Saborsko uz prethodnu uplatu garantnog pologa u iznosu od početne zakupnine u korist proračuna Općine Saborsko na žiroračun broj IBAN HR 3725000091837800000, Model 68, Poziv na broj 7242 – OIB uplatitelja.
Ponude koje ne sadrže dokaz o uplaćenom garantnom pologu neće se razmatrati.
Najpovoljnijem natjecatelju uplaćeni iznos garantnog pologa uračunava se u cijenu zakupnine, dok se ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina vraća u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora, u protivnom će se smatrati da je isti odustao od sklapanja ugovora te gubi pravo na povrat garantnog pologa.
Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju. Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora održat će se i u slučaju da se javi samo jedan ponuditelj.
U natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji je zakupnik poslovnog prostora u vlasništvu Općine Saborsko, a koji ne ispunjava obveze iz ugovora o zakupu ili neuredno ispunjava obveze prema Općini Saborsko.

III. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:
Naziv udruge građana, OIB, adresu sjedišta te naznaku žiro računa za povrat garantnog pologa
Oznaku poslovnog prostora
Dokaz o uplati garantnog pologa
Presliku izvoda iz Registra udruga građana kao i dokaz o osobi ovlaštenoj za zastupanje
Ponuđenu mjesečnu zakupninu koja ne može biti niža od objavljene
Potvrdu da ponuditelj nema dospjelih nepodmirenih obveza prema Općini Saborsko
Kontakt broj

IV. ROK ZA DOSTAVU PONUDE I OTVARANJE PONUDA

Ponude u skladu s natječajnom dokumentacijom dostavljaju se, preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu Općine Saborsko, Senj 44,47306 Saborsko, s naznakom “NE OTVARATI – prijava na natječaj za zakup poslovnog prostora”.
Rok za podnošenje prijave je 28. listopada 2017.g.
Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude neće se razmatrati.
Javno otvaranje ponuda održati će se 30. listopada 2017. godine u prostorijama Općine Saborsko s početkom u 10:00 sati.

V. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda ponuditelja koji zadovoljava uvjete iz natječaja i nudi najvišu ponuđenu cijenu zakupnine.

VI. OSTALO

Javni natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči i službenoj internetskoj stranici Općine Saborsko.
Općinski načelnik zadržava pravo u cijelosti ili djelomično poništiti natječaj.
Poslovni prostor koje je predmet javnog natječaja može se pregledati radnim danom za vrijeme trajanja natječaja u razdoblju od 10.00 do 12.00 sati uz prethodnu najavu na kontakt telefon.
Sve informacije o natječaju mogu se dobiti radnim danom na kontakt telefon: 047-571-195.

KLASA: 372-03/17-01/1
URBROJ: 2133/15-02-17-1

Saborsko, 13.listopad 2017. Načelnik
Marko Bićanić

Natječaj za zakup poslovnog prostora-za neprofitabilne udruge građana

962 pogleda