Obavijest o produženju roka za podnošenje zahtjeva za legalizaciju objekata

Obavijest o produženju roka za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade (legalizacija) – najkasnije do 30. lipnja 2018. godine.

Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama objavljen u Narodnim novinama broj 65/17, koji je stupio na snagu 15. srpnja 2017. godine, između ostalog, određuje novi rok za podnošenje zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade.

Tako je izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama određeno da se zahtjevi za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade mogu podnijeti najkasnije do 30. lipnja 2018. godine, te se nakon isteka tog roka isti više ne mogu podnijeti.

Važno je naglasiti da nisu promijenjeni uvjeti za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu u odnosu na uvjete propisane odredbama važećeg Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, broj 86/12 i 143/13) koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2012. godine.

Nezakonito izgrađena zgrada je zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta za građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. godine (DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova najmanje jedne etaže, te zgrada koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011, uz uvjet da je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave do 21. lipnja 2011. godine ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi.

Nezakonito izgrađene zgrade izgrađene nakon 21. lipnja 2011. godine neće se moći ozakoniti temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama niti uz novi zahtjev.

Rješenje o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade donosi se ovisno o zahtjevu podnositelja zahtjeva za jednu nezakonito izgrađenu zgradu na jednoj ili više katastarskih čestica ili za više zgrada na jednoj ili više katastarskih čestica koje su funkcionalno povezane.
Slijedom gore navedenog, obavještavaju se svi zainteresirani, odnosno oni koji nisu podnijeli pravovremene zahtjeve za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade da mogu podnijeti zahtjeve za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade i uz njega pripadajuću dokumentaciju Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Karlovačke županije, Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Ogulin, Ulica B.Frankopana 11a, Ogulin.

736 pogleda