Saziv devete redovne sjednice Općinskog vijeća – 23. studenog 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA KARLOVAČKA

OPĆINA SABORSKO

OPĆINSKO VIJEĆE

 KLASA:021-05/18-01/7

URBROJ: 2133/15-01-18-1

Saborsko, 16.studenog 2018.

 Temeljem čl.33. Statuta Općine Saborsko (Glasnik Karlovačke županije  17/13, 4/18 i 12/18), te članka 17. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Saborsko (Glasnik Karlovačke županije  23/09) sazivam devetu  redovnu  sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati dana

  1. studenog 2018. (petak) s početkom u 9 sati u  prostorijama općine Saborsko – vijećnica.

DNEVNI RED

– Vijećnička pitanja

  1. Verifikacija zapisnika sa osme redovne sjednice 4.listopada 2018.
  2. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara Općine Saborsko i Procjene ugroženosti od požara Općine Saborsko
  3. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade
  4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti općinskom načelniku na potpisivanje Sporazuma sa tvrtkom „Olid“ na ime preostalog dijela dugovanja prema presudi Općinskog suda u Ogulinu posl.br. P-292/11 preinačenoj presudom Županijskog suda u Karlovcu posl. Br. Gžx-61/2012
  5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru Odbora za komunalnu infrastrukturu
  6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru Odbora za financije i proračun
  7. Razno

Molimo Vas da sjednici obvezno budete nazočni, a u slučaju spriječenosti da izvijestite na broj telefona: 571-195.

Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                   

Zvonko Conjar

Poziv pogledajte OVDJE.

 

762 pogleda