np

Oglas za prijam u radni odnos radnika na određeno vrijeme za rad na sezonskim poslovima (turistička sezona 2020.)

Prijave na oglas se zaprimaju u periodu od 30.01.2020.-06.02.2020. Prijave se mogu dostaviti poštom ili neposredno u Hotelu “Jezero” i to radnim danom od 11,00 do 15,00 sati (TV salon).

Na temelju članka 6. stavka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu „Nacionalni park Plitvička jezera“ (ur. broj: 2430/18 od 16. travnja 2018. godine; Dodatak I., ur. broj: 6501/19 od 10. srpnja 2019. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«, ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ raspisuje:

OGLAS

za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme za rad na sezonskim poslovima (turistička sezona 2020.),  za sljedeća radna mjesta:

I           SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA:

I.1. Pomoćni radnik na održavanju staza i mostića – 7 izvršitelja
I.2. Stručni referent-vrtlar – 1 izvršitelj
I.3. Radnik – rukovatelj motornom pilom – 1 izvršitelj
I.4. Radnik na uređivanju travnjaka – 7 izvršitelja
I.5. Čistač u Parku  –  24 izvršitelja

Ukupno:  40 izvršitelja  

II          SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

II.1. Turistički vodič – 4 izvršitelja
II.2. Recepcionar ulaznih recepcija I – 16 izvršitelja
II.3. Informator – 25 izvršitelja
II.4. Informator – stjuard panoramskog vlaka – 13 izvršitelja
II.5. Informator – blagajnik parkinga – 10 izvršitelja
II.6. Čuvar parkirališta – 23 izvršitelja
II.7. Pomoćnik zapovjednika – mornar – 15 izvršitelja
II.8. Vozač autobusa  – 4 izvršitelja
II.9. Vozač B i C kategorije – 5 izvršitelja
II.10. Vozač traktora – 2 izvršitelja
II.11. Čistač vozila – 3 izvršitelja

Ukupno: 120 izvršitelja 

III         PODRUŽNICA TRGOVINE

III.1. Prodavač II* – 24 izvršitelja

Ukupno: 24 izvršitelja 

*Napomena: radno mjesto prodavač II obuhvaća poslove prodavača  u marketima, suvenirnicama i vanjskoj prodaji sladoleda, te Ustanova samostalno odlučuje o mjestu rada izabranih kandidata 

IV         PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

IV.1. Recepcionar II – 12 izvršitelja
IV.2. Recepcionar III – 6 izvršitelja
IV.3. Nosač prtljage – 5 izvršitelja
IV.4. Konobar II – 40 izvršitelja
IV.5. Konobar  III – 20 izvršitelja
IV.6. Blagajnik – 10 izvršitelja
IV.7. Voditelj šanka – 3 izvršitelja
IV.8. Kuhar II – 35 izvršitelja
IV.9. Kuhar III – 16 izvršitelja
IV.10. Slastičar II – 5 izvršitelja
IV.11. Perač posuđa – 16 izvršitelja
IV.12. Kuhar roštilja-pečenjar  –  15 izvršitelja
IV.13. Mesar – 3 izvršitelja
IV.14. Vozač – 2 izvršitelja
IV.15. Referent AOP-a – 2 izvršitelja
IV.16. Sobarica – 36 izvršitelja
IV.17. Čistačica – 14 izvršitelja
IV.18. Vešarica – 16 izvršitelja
IV.19. Pomoćni radnik u domaćinstvu – 6 izvršitelja
IV.20. Pomoćni radnik – kosac – 8 izvršitelja
IV.21. Kućni majstor – elektrotehničar – 6 izvršitelja
IV.22. Kućni majstor – vodoinstalater – 2 izvršitelja
IV.23. Kućni majstor – stolar  – 1 izvršitelj
IV.24. Krojačica  – 1 izvršitelj
IV.25. Pomoćni kuhar – 4 izvršitelja

Ukupno: 284 izvršitelja 

V          SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

V.1. Vatrogasac – vozač – 1 izvršitelj
V.2. Informatičar-serviser informatičke opreme – 2 izvršitelja
V.3. Stručni referent zaštite na radu* – 1 izvršitelj

*Napomena: ugovor o radu za radno mjesto stručni referent zaštite na radu sklapa se na određeno nepuno radno vrijeme (10 sati tjedno) 

Ukupno: 4 izvršitelja  

VI         PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

VI.1. Električar za održavanje elektroopreme i instalacija  – 1 izvršitelj
VI.2. KV stolar – 1 izvršitelj
VI.3. Pomoćni radnik – 4 izvršitelja

Ukupno: 6 izvršitelja 

VII        SLUŽBA EKONOMSKO FINANCIJSKIH POSLOVA

VII.1. Računovodstveni referent likvidature – 1 izvršitelj
VII.2. Računovodstveni referent faktura – 1 izvršitelj

Ukupno: 2 izvršitelja

VIII       SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE

VIII.1. Referent turističke prodaje III vrste – 3 izvršitelja
VIII.2. Prezentator posebnosti Nacionalnog parka – 3 izvršitelja
Ukupno: 6 izvršitelja

Sveukupno: 486 izvršitelja

Uvjeti::

– NKV (za radna mjesta: pomoćni radnik na održavanju staza i mostića, radnik na uređivanju travnjaka, čistač u Parku, čuvar parkirališta, čistač vozila, nosač prtljage, pomoćni radnik u domaćinstvu, sobarica, vešarica, perač posuđa, čistačica, pomoćni radnik-kosac i pomoćni radnik);

– NKV i položen ispit za rukovatelja motornom pilom (za radno mjesto: radnik-rukovatelj motornom pilom);
– PKV ugostiteljskog smjera (za radno mjesto: pomoćni kuhar);
– KV tekstilnog smjera (za radno mjesto: krojačica);
– SSS ekonomskog smjera (za radno mjesto: računovodstveni referent likvidature i računovodstveni referent faktura);
– SSS  drvno-prerađivačkog ili stolarskog smjera (za radno mjesto: KV stolar, kućni majstor – stolar);
– SSS vrtlarskog smjera (za radno mjesto: stručni referent-vrtlar);
– SSS ekonomskog, turističkog ili hotelijersko-turističkog smjera (za radna mjesta: recepcionar ulaznih recepcija I, informator, informator-stjuard panoramskog vlaka, informator-blagajnik parkinga, recepcionar II, recepcionar III, blagajnik i referent AOP-a);
– SSS ekonomskog ili turističkog smjera i brodarska knjižica (za radno mjesto: pomoćnik zapovjednika-mornar);
– SSS prometnog smjera i položen ispit za odgovarajuću kategoriju motornih vozila odnosno položen ispit za rukovatelja građevinskim strojem (za radna mjesta: vozač autobusa, vozač B i C kategorije, vozač traktora  i vozač);
– SSS ugostiteljskog i/ili strukovnog smjera (za radna mjesta: konobar II, konobar III, kuhar II, kuhar III, kuhar roštilja-pečenjar, slastičar II, voditelj šanka i mesar);
– SSS tehničkog smjera i položena C kategorija (za radno mjesto: vatrogasac-vozač);
– SSS trgovačkog smjera (za radno mjesto: prodavač II);
– SSS informatičkog smjera (za radno mjesto: informatičar-serviser informatičke opreme);
– SSS elektrotehničkog smjera (za radna mjesta: kućni majstor-elektrotehničar i električar za održavanje elektroopreme i instalacija);
– SSS vodoinstalaterskog smjera (za radna mjesta: kućni majstor-vodoinstalater);
– VŠS turističkog, hotelijerskog ili društvenog smjera i znanje dva svjetska jezika (za radno mjesto: turistički vodič i referent turističke prodaje III. vrste);
–  VSS prirodne znanosti i znanje najmanje dva svjetska jezika (za radno mjesto: prezentator posebnosti Nacionalnog parka);
–  VSS zaštita na radu i uvjerenje/potvrda o položenom ispitu za stručnjaka zaštite na radu II. stupnja (za radno mjesto: stručni referent zaštite na radu)

i

– znanje stranih jezika za poslove SSS, VŠS i VSS u Službi prihvata, vođenja, informiranja, prijevoza posjetitelja i internog transporta, Službi marketinga i prodaje, te u Podružnici hotelijerstva i ugostiteljstva.

Uz prijavu za oglas na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:

– kratki životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)
– presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi (samo za radna mjesta SSS i VŠS)
– presliku diplome/potvrde o završenoj stručnoj spremi (za radno mjesto VSS)
– presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu (OBAVEZNO ZA SVE KANDIDATE)
– presliku osobne iskaznice
– presliku domovnice
– presliku vozačke dozvole (samo za radna mjesta za koje je odgovarajuća kategorija vozačke dozvole uvjet iz oglasa)
– presliku brodarske knjižice (samo za radno mjesto pomoćnik zapovjednika-mornar)
– izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci – OBAVEZNO ZA SVE KANDIDATE))

NAPOMENE:                 

– kandidati (*izuzev kandidata koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima) koji su u turističkoj sezoni 2019. bili u radnom odnosu s Ustanovom ne moraju dostavljati obveznu dokumentaciju propisanu oglasom (*izuzev uvjerenja o nekažnjavanju i potvrde HZMO-a o radnom stažu) već mogu popuniti „OBRAZAC PRIJAVE – za Oglas sezona 2020.“ koji će biti objavljen na službenim web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr);

– kandidati koji žele podnijeti prijavu na predmetni oglas dužni su jasno i nedvojbeno naznačiti za koje radno mjesto podnose prijavu (kandidati koji žele podnijeti prijavu za više radnih mjesta mogu podnijeti jednu prijavu, u kojoj su dužni jasno i nedvojbeno naznačiti za koja sve radna mjesta se prijava odnosi);

– kandidati mogu podnijeti jednu prijavu kojom se natječu za više oglašenih radnih mjesta;

– svi ugovori o radu sklapaju se s izabranim kandidatima na određeno vrijeme zbog povećanog opsega poslova u turističkoj sezoni 2020. s probnim radom u trajanju od mjesec dana, sa danom početka rada u periodu od 01.03.2020.g do 01.07.2020.g. odnosno prema potrebama posla, a zaključno najkasnije do 31.10.2020.g., sve sukladno internoj odluci Ustanove te javnoj objavi rezultata predmetnog oglasa na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr);

– prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati po pozivu poslodavca dužni su pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Karlovac);

– Ustanova ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera.

Prijavom na oglas kandidat daje privolu Javnoj ustanovi „Nacionalni park Plitvička jezera“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na oglas te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata, te privolu na objavu/dostavu obavijesti o rezultatima oglasa koji se objavljuju na web stranicama Ustanove. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na ovaj oglas.

Prijavu na oglas mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na oglas dužni su, pored svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju: 

DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave oglasa na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz oglasa predaju se osobno u prizemlju Hotela „Jezero“ – TV salon (od ponedjeljka do petka u vremenu od 11,00 do 15,00 sati) ili šalju na adresu:  Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Odjel pravnih kadrovskih i općih poslova, Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: Za oglas – turistička sezona 2020.“.

O tijeku i rezultatima ovog oglasa kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

OBRAZAC za prijavu na Oglas – Turistička sezona 2020.docx

672 pogleda