vodovod-ogulin-logo

Opći uvjeti isporuke vodnih usluga – obavijest korisnicima

Dana 23.02.2022. godine u prostorijama društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin održana je redovna Skupština društva na kojoj su temeljem čl. 23. i 40. Zakona o vodnim uslugama i članka 11. Društvenog ugovora o osnivanju Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin, usvojeni novi Opći uvjeti isporuke vodnih usluga. Opći uvjeti predstavljaju nusprodukt više različitih Zakona i Uredbi kojih se Društvo ali i krajnji korisnici trebaju pridržavati. Opći uvjeti biti će primjenjivani na grad Ogulin te općine: Josipdol, Tounj, Saborsko i Plaški.

Ovim uvjetima uređuju se uvjeti priključenja građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine te uvjeti održavanja priključaka, postupci i rokovi priključenja na vodne građevine, uvjeti ugradnje pojedinačnih vodomjera u već izgrađene građevine, način mjerenja isporuke vodnih usluga, prava i obveze isporučitelja vodnih usluga i korisnika vodnih usluga, uvjeti ispuštanja otpadnih voda u sustav javne odvodnje, nadzor nad održavanjem individualnih sustava odvodnje, uvjeti pražnjenja otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje, pružanje javne vodoopskrbe autocisternom ali i mnogi drugi.

Obzirom na navedeno, mole se građani da prouče Opće uvjete isporuke vodnih usluga kako bi mogli ostvariti svoja prava ali i poštivati svoje obveze.

Opći uvjeti nalaze se na slijedećoj adresi:

https://vodovod-ogulin.hr/wp-content/uploads/2022/03/opci-uvjeti-isporuke-vodnih-usluga.pdf

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin

444 pogleda