sabkom

Obavijest o odvozu papira i kartona

Dana 30.03.2023. vrši se odvoz papira i kartona.

Molimo korisnike da spremnik za pražnjenje odvojeno prikupljenog otpada (papir) postave na javnu površinu do 07:00 sati, jer se naknadno izneseni otpad nakon prolaska našeg vozila neće preuzimati.

Ukoliko će u spremniku korisnika biti odložen ne pripadajući otpad, spremnik se neće prazniti.

Korisnik će prvi put dobiti upozorenje, a slijedeći put ”Ugovornu kaznu” iz Odluke Jedinice lokalne samouprave u kojoj je nastanjen.

Ukoliko korisnik ima povećane količine papira ili kartona, isto može odložiti pored spremnika, uz uvjet da odloženi papir ili karton ostane suh.

Preuzimanje papira i kartone se dodatno ne naplaćuje.

Molimo Vas da u spremnike za odvojeno prikupljeni otpad ne odlažete miješani komunalni otpad.

Sabkom d.o.o.

242 pogleda