Javni poziv za izradu projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju fotonaponskih elektrana za vlastite potrebe

Upravni odjel za gospodarstvo Karlovačke županije raspisuje Javni poziv za izradu projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju fotonaponskih elektrana za vlastite potrebe:

 

https://www.kazup.hr/index.php/svi-javni-pozivi

 

Poziv je otvoren od 03.07.2023. do 31.10.2023., odnosno do iskorištenja sredstava.

 

Korisnici potpore mogu biti mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva, trgovačka društva i fizičke osobe-obrtnici, koji su registrirani u području C (PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA) prema Odluci o NKD 2007.

 

Ne mogu se prijaviti gospodarski subjekti koji obavljaju djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje, ribarstva i akvakulture.

 

Za ostale uvjete prihvatljivosti molimo pogledati točku 7. iz Programa u prilogu, od kojih izdvajamo uvjet da se ne smije raditi o subjektima koji u vlasničkoj i/ili osnivačkoj strukturi imaju udjele RH, JLP(R)S te pravnih osoba čiji je vlasnik i/ili osnivač RH ili JLP(R)S.

 

Temeljem poziva potpore male vrijednosti dodjeljuju se za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe i to za izradu:

 

  1. Idejnog rješenja u svrhu pribave elektroenergetske suglasnosti (EES) i/ili
  2. Glavnog projekta na temelju pribavljene EES.

 

Pojedini GS može ostvariti potporu samo za 1 projekt na građevini koja služi proizvodnoj djelatnosti (integrirani sustav).

 

Pojedini GS može ostvariti pravo na bespovratnu potporu do 100 % vrijednosti projektno-tehničke dokumentacije, a najviše do 7.000,00 EUR.

 

Neprihvatljivi troškovi:

 

  1. Troškovi PDV-a ukoliko su isti prema poreznim propisima povrativi
  2. Troškovi nastali za usluge dobavljača/izvođača s kojima je korisnik potpore povezan vlasničkim ili upravljačkim odnosima
  3. Troškovi koji nastaju prema HEP ODS-u:

-troškovi po ponudi za priključenje koji nastaju nakon izdavanja EES

-troškovi po ponudi za izradu Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP), ukoliko je primjenjivo.

 

Online prijava mora biti u cijelosti ispunjena te se istoj prilaže dokumentacija u elektroničkom obliku:

–          Izjava o korištenju/ne korištenju PDV-a kao pretporeza (na  propisanom obrascu)

–           Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti (na propisanom obrascu);

–           Izjava o povezanim subjektima (na propisanom obrascu);

–           Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka (na propisanom obrascu);

–           Izjava o nepostojanju dvostrukog izvora financiranja (na propisanom obrascu); – Izvod iz odgovarajućeg registra (Sudski registar, Obrtni registar i slično) ;

–           Potvrda Porezne uprave o nepostojanju nepodmirenih obveza javnih davanja prijavitelja (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave);

–           Dokaz o pravu korištenja proizvodnog pogona (ZK izvadak, ugovor o zakupu, izjava prijavitelja sa odgovarajućim dokazima poput  rješenja o komunalnoj naknadi i sl.);

–           Suglasnost vlasnika objekta na kojem se planira ugradnja fotonaponske elektrane, ukoliko  prijavitelj nije vlasnik;

–           Preslika osobne iskaznice vlasnika ili osobe ovlaštene za zastupanje trgovačkog društva/obrta;

–           Dokaz da je proizvodna jedinica zakonita sukladno propisima o gradnji – građevinska dozvole ili drugi odgovarajući akt sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19);

–           Informativna ponuda ili račun/e-račun (ukoliko je dokumentacija izrađena) za uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije.

– Skupna izjava Prijavitelja.

 

Prijave na Javni poziv podnose se isključivo putem web aplikacije e-prijave: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

 

Pitanja vezano za sam Javni poziv, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo, elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: marija.sertic@kazup.hr

 

 

190 pogleda