Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Saborsko u 2023. godini

ODLUKA o dodjeli sredstava za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za 2023.godinu


Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovarnja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, 26/15 i 37/21) i članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba u Općini Saborsko (‘’Glanik Karlovačke županije’’ br 39/23) Jedinstveni upravni odjel Općine Saborsko objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Saborsko u 2023. godini.

257 pogleda