Javni poziv za prodaju RADNOG STROJA – FERGUSON u vlasništvu Općine Saborsko

Na temelju Odluke o prodaji rabljenih vozila u vlasništvu Općine Saborsko (KLASA: 024-03/24-01/1, URBROJ: 2133-15-02-24-7 od 11.01.2024. godine objavljuje se Javni poziv za prodaju RADNOG STROJA -FERGUSON u vlasništvu Općine Saborsko

497 pogleda