Pozivi - ostalo

Pozivi - ostalo

Poziv za osmu redovnu sjednicu Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA KARLOVAČKA     OPĆINA SABORSKO      OPĆINSKO VIJEĆE   KLASA:021-05/18-01/6 URBROJ: 2133/15-01-18-1 Saborsko, 26.rujna 2018.                                        Temeljem čl.33. Statuta Općine Saborsko (Glasnik Karlovačke županije  17/13, 4/18 i 12/18),

Pozivi - ostalo

Javni poziv za dostavu projekata/projektnih ideja malih poljoprivrednih gospodarstava LAG

U suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i LEADER mrežom Hrvatske LAG-ovi će započeti s raspisivanjem LAG natječaja u prvim danima 11.-og mjeseca.

Pozivi - ostalo

Poziv na dostavu ponuda -”Ugradnja nadzemnih hidranata na području općine Saborsko”

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE JAVNI NARUČITELJ: OPĆINA SABORSKO Saborsko, Senj 44 OIB: 97869213325 Tel. /faks: 047/801-602 Internetska adresa: www.saborsko.hr Adresa e-pošte: opcina-saborsko1@ka.htnet.hr Ev.br. nabave BN 9/2017

Pozivi - ostalo

Saziv -1. redovna sjednica Opć.vijeća -21.06.2017.

Saziv -1. redovna sjednica Opć.vijeća -21.06.2017. (pdf)    

Novosti

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama šumoposjednika za 2018. godinu

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama šumoposjednika za 2018. godinu Zahtjev za financiranje radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama