Prostorni plan

Prostorni plan

Odluka o izradi II. izmjena i dopuna PPUO Saborsko

Na temelju članka 31. Statuta Općine Saborsko (Glasnik Karlovačke županije 17/13) i članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) Općinsko vijeće Općine Saborsko na 16. sjednici održanoj 25.08.2016.godine donijelo

Prostorni plan

Prostorni plan

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SABORSKO 2017. PROČIŠĆENI TEKST ODREDBI ZA PROVEDBU – PROČIŠĆENI GRAFIČKI DIO – KARTOGRAFSKI PRIKAZI  PROČIŠČENI GRAFIČKI DIO 2. grafički dio – dwg.zip 1.Koristenje i namjena povrsina.pdf