2023.

”Energetska obnova zgrade javne namjene – zgrada Općine Saborsko JN 13/23”


”Popločavanje groblja na građevinskoj čestici k.č. broj 2827/1, k.o. Saborsko JN 6/23”


”Uređenje školskog igrališta u općini Saborsko JN 3/23”


”Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u naselju Saborsko JN 1/23”


17.6.2022. 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE:

REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE U NASELJU SABORSKO

Evidencijski broj nabave: 1/22


27.8.2021. 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE:

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Evidencijski broj nabave: JN-7/2021

 


 

 

29.05.2018.g

 

JAVNI POZIV za provedbu postupka prikupljanja ponuda za

povjeravanje komunalnih poslova- održavanja javne rasvjete na području Općine Saborsko

 

22.09.2017.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE

Sukladno čl. 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Način provedbe navedenih postupaka definiran je Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave općine Saborsko koji je dostupan na službenoj web stranici naručitelja www.saborsko.hr.

 

05.06.2017.

INVESTITOR : Općina SABORSKO
GRAĐEVINA : Fasadni radovi na mrtvačnici u Saborskom

Opis radova: Građevina – Zgrada mrtvačnice- groblje Saborsko
Zidovi objekata izvedeni su iz betonskih blokova d= 25cm.
Na objektu je potrebno izvesti toplinsku demit fasadu sa izolacijom stiropor d=10cm na vanjskim zidovima, a na unutarnjim zidovima i stropu predulaza sa izolacijom stiropor d=5cm komplet sa svim potrebitim profilima i vezivnim i pričvrsnim elementima.
U sklopu radova potrebno je ugraditi nove prozorske klupice. Demontaža i montaža vertikala žljebova. Drvena vanjska stolarija i kompletna vidljiva konstrukcija krova (rogovi i lamperija premazati lazurom za drvo sa dodatkom laka.
U jediničnoj cijeni izrade fasade potrebno je uključiti sve materijale, rad na izradi fasade i montažu i demontažu skele.
Obračun radova po jediničnim cijenama iz ponudbenog troškovnika i stvarno izvedenim količinama.

U Saborskom 05.06.2017.

Javni poziv pogledajte ovdje.

 

03.05.2017.

 

25.08.2016.

 

22.08.2016.

 

09.08.2016.

 

02.08.2016.

 

01.08.2016.

 

20.07.2016. 

 

2015.