ZAKONI I OSTALI PROPISI  KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15,  objavljuje se pregled zakona i ostalih propisa kao i poveznice na objave akata u Narodnim novinama, a  koji se odnose na područje rada  Općine Saborsko

 

FINANCIJE

 • Zakon o proračunu, Narodne novine, br.144/21)
 • Zakon o reviziji Narodne novine, broj  127/17
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti , Narodne novine, br. 111/18
 • Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Narodne novine, broj  141/06102/19
 • Opći porezni zakon (Narodne novine, br. 115/16
 • Zakon o općem upravnom postupku , Narodne novine, br. 53/91103/96, 47/09, 110/21
 • Zakon o porezu na dobit , Narodne novine, br. 177/0490/0557/06146/0880/1022/12148/13143/1450/16, 115/16, 106/18121/19,32/20138/20
 • Zakon o porezu na dohodak Narodne novine, br. 115/16,106/18121/1932/20138/20
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13148/13143/14, 115/16106/18121/19138/20
 • Zakon o doprinosima (Narodne novine, br.84/08152/0894/0918/1122/12144/12148/1341/14143/14115/16106/18
 • Zakon o igrama na sreću (Narodne novine, br. 87/0935/13158/1341/14143/14
 • Zakon o porezu na promet nekretnina, Narodne novine, br. 115/16106/118
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 117/9333/0073/0059/01107/01117/01150/02147/03132/0626/0773/0825/12147/14100/15115/16,127/17, 138/20  
 • Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, Narodne novine, br. 72/13121/19 , 22/20 
 • Zakon o trošarinama  Narodne novine broj: 106/2018 , 121/19144/21
 • Zakon o upravnim pristojbama, Narodne novine, br. 115/16
 • Uredba o tarifi upravnih pristojbi, Narodne novine“ broj  92/2193/21 (ispravak) , 95/21 (ispravak)
 • Zakon o sudskim pristojbama, Narodne novine, br. 118/18
 • Zakon o Poreznoj upravi, Narodne novine, br. 115/1698/19
 • Zakon o kamatama Narodne novine, broj  94/0435/05
 • Ovršni zakon Narodne novine 112/1225/1393/1455/1673/17131/20
 • Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima Narodne novine, broj  68/1802/2046/2047/20
 • Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Narodne novine, broj  55/13
 • Zakon o računovodstvu Narodne novine, broj  78/15134/15120/16116/1842/2047/20– ispravak
 • Zakon o koncesijama, Narodne novine, br. 69/17107/20
 • Uredba o standardnim obrascima i njihovoj objavi 100/17)
 • Pravilnik o registru koncesija (Narodne novine, br. 1/18)
 • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15121/16NN 99/1825/19),  98/19,  32/20,  42/20126/21  
 • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, br. 3/1593/15135/152/1728/17112/18 126/19)
 • Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, br. 24/13102/171/20)
 • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br.26/10,120/13, 1/20)
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 124/14115/1587/163/18, i 126/19, 108/20
 • Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Narodne novine, broj 128/09142/1423/19, 83/21
 • Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 55/09, 139/10)
 • Pravilnik o proračunskom nadzoru (Narodne novine, br. 71/13, 57/15)
 • Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru Narodne novine, broj  35/08130/11
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine, br. 52/13, 94/14)
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18)
 • Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br.95/19)
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za fiskalnu politiku (Narodne novine, br. 69/19)
 • Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru Narodne novine, broj  42/2016, 77/19 
 • Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila Narodne novine, broj  95/19
 • Naputak za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Narodne novine, broj 132/11
 • Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Narodne novine, broj  70/12
 • Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabaviNN 94/2018
 • Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (NN 1/19, 1/20), izmjene (NN 1/21)

 

POLJOPRIVREDA

 • Zakon o poljoprivredi, Narodne novine broj 118/1842/20127/2052/21
 • Zakon o državnim potporama, Narodne novine, br. 47/14, 69/17
 • Pravilnik o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 7/2021)

 

IZGRADNJA, PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITA OKOLIŠA

 • Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/1512/18118/18)
 • Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08)
 • Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš  (Narodne novine broj 3/17)
 • Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj80/1315/1814/19 i 127/19)
 • Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj64/08)
 • Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj153/1320/1739/19, 125/19)
 • Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15114/18110/19, )
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15118/18,110/19)
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12143/1365/1714/19)
 • Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera („Narodne novine“ broj 111/14107/1520/1798/19121/19)
 • Pravilnik o tehničkom pregledu građevine („Narodne novine“ broj 46/1898/19)
 • Pravilnik o manje složenim radovima („Narodne novine“ broj 14/20)
 • Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/1365/17114/1839/1998/19)
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15118/18110/19)
 • Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15114/18110/19)
 • Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 78/15)
 • Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ broj 16/07124/10121/169/17,112/18
 • Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka („Narodne novine“ broj 56/1352/1850/20)
 • Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“ broj 25/18)
 • Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Narodne novine, broj   80/11
 • Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste Narodne novine, broj   53/02
 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima Narodne novine, broj 112/1734/1836/1998/1931/20
 • Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada Narodne novine, broj 90/10111/10,55/12)
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj69/99151/03157/03100/0487/0988/1061/1125/12136/12157/13152/1498/1544/1790/1832/2062/20, 117/21 

 

KOMUNALNO GOSPODARSTVO, STANOVANJE, GOSPODARENJE OTPADOM

 

UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

 • Zakon o zemljišnim knjigama  Narodne novine, broj NN 63/19
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Narodne novine, broj: 91/9668/98137/9922/0073/00114/0179/06141/06146/0838/09153/09143/12152/1481/15– pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta
 • Zakon o upravljanju državnom imovinom Narodne novine, broj  52/18
 • Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Narodne novine, broj  80/11

 

DRUŠTVENE DJELATOSTI

 

ENERGETSKA UČINKOVITOST

 

ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE


2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

PRISTUP INFORMACIJAMA

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

 

PONOVNA UPORABA INFORMACIJA

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama ovoga Zakona.

U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno. Tijelo javne vlasti nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacije te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

Na primjer privatne ili pravne osobe mogu ponovno koristiti informacije dostupne u javnim bazama podataka kako bi izradile elektroničke proizvode koji će kasnije biti prodani kupcima – primjerice kombiniranjem različitih baza podataka o vremenskim statistikama i urbanom razvoju, neko trgovačko društvo može sačiniti program koji izračunava ekološke rizike koji postoje u pojedinim područjima.

Ako bi se takav program naplaćivao korisnicima, tada se radi o ponovnoj uporabi informacija u komercijalne svrhe, u protivnom (ako se radi o besplatnoj uporabi) riječ je o ponovnoj uporabi informacija u nekomercijalne svrhe.

 

Službenik za informiranje

Sanja Špehar, bacc.admin.publ.
Općina Saborsko, Senj 44, 47306 Saborsko
Tel.: +385 (0)47 571 195
Fax: +385 (0)47 571-196
E-mail službenika za informiranje: sanja@opcina-saborsko.hr

Radno vrijeme službenika za informiranje: od 07:00 do 15:00 sati.

 

Općina Saborsko javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Saborsko na sljedeće moguće načine:

1. putem telefona na broj: +385 (0)47 571-195
2. putem faksa na broj: +385 (0)47 571-196
3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: sanja@opcina-saborsko.hr

na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
4. poštom na adresu: Općina Saborsko, Senj 44, 47306 Saborsko, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama/Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
5. osobno na adresu: Općina Saborsko, Senj 44, 47306 Saborsko, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija, radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

Obrasci za preuzimanje:

 

Naknada za pristup informacijama

Općina Saborsko ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15)

Kriterije za određivanje visine naknade (NN 12/14)

 

Zakonska regulativa

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15),
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07),
 • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12),
 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13),
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 124/15),
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
 • Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14),
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 20/16)
 • Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10).

 

Propisi EU

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 345, 17. 11. 2003.),
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31. 5. 2001.),

Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 175, 27. 6. 2013.).