Plan razvoja je temeljni strateški dokument razvoja lokalne zajednice, formiran u svrhu planiranja, provedbe, kontrole i ocjenjivanja ukupnog razvitka jedinice lokalne samouprave.
Plan razvoja je srednjoročni akt strateškog planiranja od znaĉaja za jedinicu lokalne samouprave kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških i posebnih ciljeva iz akata strateškog planiranja viših razina.
Polazeći od razvojnih potreba, ali i potencijala jedinice lokalne samouprave, Planom razvoja se utvrđuju vizija, strateški ciljevi, posebni ciljevi i mjere, što predstavlja okvir i neophodnu osnovu za pripremu, financiranje i provedbu razvojnih projekata, koji su ključni pokretač promjena u gospodarstvu i društvu u cjelini.
Plan razvoja sluţi kao vodič i okvir lokalnoj samoupravi u procesu razvoja i definiranju potreba za novo programsko razdoblje Europske unije za razdoblje 2021.-2027.

Plan razvoja Općine Saborsko za razdoblje 2021- 2027. godine