Završni računi

Za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

2016.

 

2015.

Za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

  • PR-RAS – VP 151 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
  • BILANCA – stanje na dan 31. prosinca 2015. godine
  • OBVEZE – (VP 159) IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
  • RAS FUNKCIJSKI – VP 154 IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
  • PVRIO – IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA