Opomena vlasnicima-korisnicima nekretnina radi ne održavanja komunalnog reda

grb

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA SABORSKO

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL grbe

      

KLASA : 363-04/24-01/22

URBROJ:2133/15-03/05-24-1

U Saborskom, 25.lipnja   2024.godine

   

PREDMET:   Opomena vlasnicima-korisnicima nekretnina radi ne održavanja  komunalnog reda

Poštovani,

Kao vlasnici odnosno korisnici nekretnina na području Općine Saborsko, obavezni  ste, sukladno članku 6. i 21. Odluke o komunalnom redu Općine Saborsko (Glasnik Karlovačke županije 35/19) , svoju okućnicu odnosno okoliš zgrade održavati urednima kao i neizgrađeno građevinsko zemljište .

Ostale parcele molimo uređivati  prema Odluci o agrotehničkim mjerama, mjerama  za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu. (Glasnik Karlovačke županije 27/20).

Posebno opominjemo vlasnike ili korisnike poljoprivrednog zemljišta koji su zanemarili svoju obvezu da istu izvrše  žurno!

Odredbom članka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22 – u daljem tekstu Zakon) propisano je da se poljoprivredno zemljište mora održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju, a pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju smatra se sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, kao i smanjenje njegove plodnosti.

Jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb dužni su nadzirati provođenje odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, a za provođenje istih nadležni su poljoprivredni redari.

Jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb dužne su na temelju provedenog nadzora utvrditi jesu li neobrađene i zapuštene površine privatno ili državno vlasništvo.

Evidenciju poljoprivrednog zemljišta koje se ne održava pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju, a vlasnici su nedostupni ili nepoznatog boravišta vodi Ministarstvo na temelju podataka koje jednom godišnje dostavljaju jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb za svoje područje. Evidencija se javno objavljuje i mora se nalaziti na mrežnim stranicama jedinice lokalne samouprave na čijem se području zemljište nalazi.

Sukladno navedenoj evidenciji Ministarstvo poljoprivrede može poljoprivredno zemljište u privatnom vlasništvu koje se ne održava pogodnim za  poljoprivrednu proizvodnju, a vlasnici su nedostupni ili nepoznatog boravišta, radi zaštite tla, okoliša ili ljudi dati u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi na rok do deset godina uz naknadu u visini iznosa početne

zakupnine za državno poljoprivredno zemljište, a zahtjev Ministarstvu podnijeti fizičke ili pravne osobe zainteresirane za obradu i korištenje tog zemljišta.

 

Link na navedene odluke:

 https://saborsko.hr/wp-content/uploads/2020/05/Odluka-o-agrotehni%C4%8Dkim-mjerama…docx

https://saborsko.hr/wp-content/uploads/2019/08/odluka-o-komunalnom-redu.docx

      JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Pročelnica

Sanja Špehar, mag.admin.publ.

 

Fotografija :

foto

OPOMENA 25.06.2024. (pdf)

95 pogleda